Nytt fra styret: Nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg i Oslofjordens nedbørsfelt

For alle som er opptatt av vann og miljø har det sannsynligvis ikke gått upåaktet hen at tilstanden i Oslofjorden har fått en del oppmerksomhet den siste tiden. De fleste som ferdes på fjorden er nok enige i at saker og ting har forandret seg, i hvert fall de av oss som har levd noen år og kan huske tingenes tilstand på 70 og 80 tallet. På den faste fiskeplassen hvor man stort sett kun fikk hvitting og flyndre, eller en og annen torsk eller sypike, er det nå kun makrell å få. Tangen og ålegresset inne på grunna nedenfor hytta er stort sett borte og erstattet av noe blekt nudel-lignende stoff (trådalger) som vi i den senere tid har lært at heter lurv.

Hele artikkelen leser du under:


Overvåking av avløpet som en del av beredskapen til neste pandemi?

Allerede i starten av Covid-19-pandemien så forskere muligheten til å benytte avløpsover- våkning for å holde oversikt over pandemiens utbredelse. Til forskjell fra klinisk overvåkning ble det tidlig hevdet at avløpsovervåkning av SARS-CoV-2 var mindre inngripende for men- nesker og i tillegg kostnadseffektivt. I starten av pandemien visste man lite om den praktiske bruken og effektiviteten av avløpsovervåkning, og temaet ble dermed gjenstand for utstrakt forskning og utprøving der man prøvde å få svar på en del kunnskapshull som var knyttet til metoden.

Overvåkning av smittestoffer i avløpet er imidlertid ikke en ny metode. I løpet av de siste 20 årene har miljøforskere utviklet en rekke overvåkings- og epidemiologiske verktøy som er i stand til å måle helsetilstanden til hele eller deler av populasjoner gjennom analyser av avløpsvann. Denne tilnærmingen kalles ofte Wastewater-Based Epidemiology (WBE). Kon- septet er basert på diagnostisk urinanalyse av avløpsvannprøver. Relevansen i denne sammen- hengen er å analysere avløpsvannprøver som representerer en kjent gruppe mennesker (populasjon) som er tilknyttet et avløpssystem, og har derfor blitt omtalt som ikke-invasivt og kostnadseffektivt for bruk til overvåkning.

Selv om WBE har fått gjennomslag som et komplementært epidemiologisk verktøy i løpet av de siste to tiårene, har screening av avløps- vann blitt benyttet så langt tilbake som på 1940-tallet. På den tiden gjennomførte forskere en periodisk analyse av avløpsvann for påvis- ning av viruset til poliomyelitt. Screening av poliovirus fra avløpsvann er et veletablert verk- tøy som er blitt benyttet over lang tid. Dette skyldes hovedsakelig overvåkingsstrategien til Global Polio Eradication Initiative, som ble rullet ut av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1988. Verdien av denne overvåkingen er befestet gjennom funn av poliovirus i flere prøver fra avløpsovervåkingsprogrammer i London (Stor- britannia) og New York (USA). Dette har akti- vert beredskap for polio blant helsemyndigheter i et Storbritannia der polio sist ble rapportert i 1984. WBE har også blitt brukt for å vurdere forekomsten av andre humane virus på popula- sjonsnivå som hepatitt A, norovirus, meslinger eller enterovirus. WBE har også siden midten av 2000-tallet blitt brukt på mange andre indikato- rer som narkotiske stoffer, alkohol, tobakk, lege- midler eller eksponering for forurensninger, oksidativt stress og allergenbiomarkører.

Etter over to år med pandemi vet vi atskillig mer om avløpsovervåkning av SARS-CoV-2 i avløpsvann. For eksempel har Nederland, USA, England, Danmark og Finland opparbeidet seg praktisk erfaring med avløpsovervåking ved store og små avløpsanlegg. Verdens helseorga- nisasjon har også fulgt opp temaet siden starten av pandemien og har utviklet en veiledning for implementering av avløpsovervåkning av SARS- CoV-2. Innenfor EU-medlemslandene er det i tillegg blitt oppfordret til å utøve avløpsover- våkning som tiltak for å holde oversikt over utbredelsen av pandemien. En tidligere utgave av VANN publiserte en litteraturgjennomgang, der kunnskapsstatus på temaet ble beskrevet. Et potensiale ble anslått, men en rekke kunnskaps- hull ble også påpekt. I en nylig publisert syste- matisk kunnskapsoppsummering, utført av de samme forskerne ved Folkehelseinstituttet, konkluderes det av avløpsovervåkning av SARS-CoV-2 kan gi et signal om et kommende utbrudd 1-2 uker før kliniske tilfeller, basert på erfaringer gjort det første året i pandemien. Naturlig nok er det fortsatt behov for mer kunn- skap og erfaring, men kunnskapsgrunnlaget har blitt vesentlig større i løpet av kort tid. I Norge pågår det for tiden et pilotprosjekt med avløps- overvåkning i regi av Folkehelseinstituttet hvor de største byene deltar. Så langt ser man at SARS-CoV-2 sirkulerer i befolkningen og viser trender som sammenfaller med signalene fra de kliniske indikatorene. Prosjektet har en foreløpig tidsramme på 6 måneder der en fortløpende tar stilling til nytteverdi og vurderer behov for videreføring.

I kriser som en pandemi er man avhengig av effektive verktøy for å kunne overvåke den epi- demiologiske situasjonen og predikere trender, samt å måle effekt av tiltak. Det må grundige vurderinger og kunnskap om feilkilder i analy- sene til for å kunne fastslå om avløpsover- våkning er et effektivt overvåkningssystem for SARS-CoV-2. Likevel er det mye som tyder på at det er et godt supplement til klinisk overvåk- ning, og kan benyttes ved fremtidige pandemier hvor viruset oppfører seg/har tilsvarende egen- skaper som SARS-CoV-2. Hvis avløpsover- våking anses å bli et pålitelig og effektivt beredskaps- og overvåkingsverktøy i fremtiden, vil det bli behov for å trekke inn ulike fag- disipliner som for eksempel modellering, kjemi, biologi, epidemiologi og digital kompetanse/IT. I tillegg vil det være viktig å ha tett dialog med avløpsbransjen om optimalisering av prøve- taking og muligheter for standardisering av metoder for å unngå feilkilder i overvåkningen i størst mulig grad.

En slik utnyttelse av avløpet som en informa- sjonskilde til å oppdage eller overvåke frem- tidens pandemier, innebærer likevel noen organisatoriske utfordringer. I Norge forvaltes regelverket for avløpssektoren av Klima- og miljødepartementet, mens regelverket på helse- området forvaltes av Helse- og omsorgsdepar- tementet. En slik avløpsovervåkning vil derfor fordre et samarbeid over sektorgrensene. Videre er avløpssystemene eid av kommunene eller avløpsselskapene, hvor drift og utbygging drives etter selvkostprinsippet. Dersom avløpssyste- mene skal få nye roller, her som «early warning system» for fremtidige pandemier, vil det være behov for flere avklaringer med hensyn til regel- verk, fordeling av kostnader og ikke minst kapa- sitet.

Redaksjonskomiteen i VANN følger med interesse utviklingen av avløpsovervåkning av SARS-CoV-2. Det er svært interessant at deler av vannforvaltningen i fremtiden vil kunne spille en viktig rolle i helseberedskapen i Norge og i verden for øvrig.

Redaksjonskomiteen


Studentrapport

Masterstudent utenfor kontorene til Concern  Worldwide i Hargeisa. Bildet er tatt av Mubarak Mohamoud.

Ved hjelp av stipend fra Vannforeningen har Erik Magnus Lever gjennomført feltarbeid i Hargeisa, Somaliland i samarbeid med organisasjonen Concern Worldwide. Feltarbeidet var i forbindelse med en masteroppgave ved University of Sussex.

Masteroppgave tittel:
The Bridge Is Repaired Only After Someone Falls in the Water: Water Interventions and the Security-Development Nexus in Somaliland

Klimaendringer har ført til at våte klima blir våtere og tørre klima blir tørrere enn noen gang før. Dette har økt etterspørselen etter vannressurser rundt om hele verden, særlig i varme strøk. Fra 20 – 29 juli oppholdt jeg meg i kontorene til Concern Worldwide i Hargeisa i Somaliland for å samle kvalitative data til min masteroppgave om kapasitetsbyggende tiltak for å kjempe mot klimaendring og fremme kjønnslikestilling i Somaliland.

Jeg brukte semistrukturerte intervjuer med teknisk personell fra naturressurs forvaltningsprosjekt og likestillingsfremmende ‘self-help groups’ fra Concern, samt relevante myndighetspersoner fra vann- og miljødepartementene til å vurdere effektiviteten, virkningen og bærekraften av vann prosjekt i Borama og Gabiley distriktene. Intervjuene inkluderte tre tekniske medarbeidere fra Concern Worldwide og fire myndighetsrepresentanter fra regjeringen i Somaliland.

Den nåværende tørken fra 2021/22 er mer akutt enn tidligere tiår og kan potensielt forårsake katastrofale, langvarige effekter for de mest sårbare, pastorale samfunn i Somaliland hvis det ikke iverksettes tiltak for å redusere risikoen for hungersnød.

Masteroppgaven har påvist at Concern har klart å bruke ‘klima-smarte’ naturforvaltningsteknikker og likestillingsfremmende ‘self-help groups’ for å forsterke lokalbefolkningens klimaresistens og bærekraft. Concern har brukt ‘Community-Based Disaster Management’ metoder i landsbygder for å overføre naturforvaltningteknikker til lokalbefolkningen slik at de kan selv konstruere regnbevarende vannprosjekter som ‘berkeds’, underjordiske betong vanntanker, til å samle regn avrenning i regnsesongen for bruk i tørkesesongen, gabion-sjekk demninger og treplanting for å gjenvinne land tapt på grunn av jorderosjon, og jordbunter for å hindre avrenningen av regnvann fra dyrkbare jordområder. Etableringen av ‘self-help groups’ har endret kjønnsdynamikk mellom kvinner og menn,  kvinners tidsutnyttelse, sosioøkonomiske status og levebrød i husholdningen og lokalsamfunnet ved hjelp av entreprenørtrening og ‘Cash for Work’ ordninger. Treningen inkluderer business start-up stipend, ‘Income Generating Activities’ administrasjon, samt grunnleggende undervisning i å lese og regne med tall. ‘Cash for Work’ benytter lokal arbeidskraft, både kvinner og menn, til å konstruere minst 15% eller 6-7 meter av gabion demninger og jordbunter, noe som har økt lokal selvstendighet og endret oppfatninger av kjønnsarbeidsdeling i pastorale landsbygder.

Utplasseringen hos Concern har vært både lærerikt og utfordrende, men den største inntrykket jeg fikk fra forskningen er hvor viktig det er å ta hensyn til både natur og kjønn når man formulerer løsninger til klimaendring i utviklingsland. Kjønnslikestilling fordeler ansvaret for å redusere og tilpasse seg til implikasjonene av klimaendringer, og må være kombinert med natur-smarte tiltak for å oppbygge kapasiteten til klima-sårbare befolkninger.

Intervju med WASH-ingenør Mohamed Mohoumod Yusuf hos Ministry of Water Resource Development. Bildet er tatt av Mubarak Mohamoud.

Jordbund etter regnsesongen i Korji landsby, Gabiley-distriktet. Bildet er tatt av Mohamed Ahmed Ibrahim/Concern Worldwide.


Stockholm Junior Water Prize Experience 

Morrigan Irwin, and Lucas Jørgensen from Kristiansand International School were recently in Stockholm for the international Junior Water Price. They won the Norwegian final earlier this year and now sharing their experience from participating in Stocholm.

Our trip to Stockholm was an amazing experience that we are so grateful to have experienced. On our first night, we met all the contestants that would be there for the weekend as well as the fantastic staff that would be looking after us for the rest of the week. Ania and her team; Abigail, Lily, Rada and Elias; were so kind and helpful throughout the whole trip. 

Each day had a variety of activities that were scheduled for us to do. The countries were split into two diverse groups. We got a whole city tour, had public interviews as well as private interviews. There were also a lot of bonding activities such as bowling, eating dinner, and spending our free time together. By the end of the trip it was like we were all a big family, everyone was extremely welcoming and friendly and the diversity in culture seemed to bring everyone closer.  

On the first day we went to the StockH2Olm exhibition to set up our posters. We then had a very comprehensive city tour which took us through the old town as well as past the palace and the parliament buildings. We then had live interviews at the StockH2Olm venue on stage and answered questions from the public by our posters. That evening we went out for dinner at the Downtown Camper. 

On Sunday we checked out of the hotel and returned to the StockH2Olm exhibition to answer questions by our posters. We moved to our second hotel and that evening we met the rest of the countries that would be participating in person. We had dinner and some networking games.

The Monday morning and early afternoon were spent at Norra Latin having interviews from the jury, the jury was split into three groups and interviewed 3 countries then had a discussion and had the opportunity to call in any country for additional questions. We waited for our interview in a wonderful and comfortable room the competition sponsor Xylem had set up for us, including beanbags, snacks, coffee, and tea. Our interview consisted of us presenting our project as well as questions from the jury. 

On Tuesday morning we had a tour of Xylem where we got our own badges, and were split into groups of A, B, C and D. Each group got to look at the engineering and IT departments as well as get a presentation about Xylem as a company, what they do and who they collaborate with. 

After our tour of the Xylem facilities, we returned to the hotel to get ready to meet the princess. We all met in the lobby before we walked to Norra Latin for the evening. It was so nice to see everyone dressed up, and ready for an eventful night. When we arrived at the venue we found our flags in the poster rooms and were given instructions on how meeting the princess would play out. Meeting HRH Crown Princess Victoria was such an honour and we feel so privileged to have had this experience. 

We then continued to start the flag parade into the ceremony. The award ceremony consisted of 3 prizes, two of which were handed out by HRH Crown Princess Victoria. The UAE won the people’s choice award, Brazil won the Diploma of Excellence prize, and Canada won the Stockholm Junior Water Prize. All of these countries had amazing projects that deserved to win and we are so happy for their achievements. 

We spent the rest of the evening at a formal dinner and then went back to the hotel to continue the celebrations. 

On our final day we visited KTH (The Royal Institute of Technology) and got split into groups for tours around their various labs. We then had an insightful session at World Water Week about closing the gender gap and empowering the next generation. We then spent our final evening visiting Skansen open-air Museum and seeing what Xylem is doing to solve water problems there. We had dinner and said our goodbyes. Then us contestants ended the night with goodbye celebrations at the hotel. 

Overall this was an amazing experience that felt like so much more than just a competition. We really appreciate this amazing opportunity to meet so many amazing people and see so many amazing things.
– Travel letter by, Morrigan Irwin & Lucas Jørgensen.

Credit: SIWI