Studentstipend

Som studentmedlem kan du søke om stipend på inntil kr 10 000. Se retningslinjer på høyre side for formål, krav, søknadsmal etc.

Norsk vannforening ønsker å drive aktivt rekrutteringsarbeid, og studenter tilknyttet vannfaglige studier er derfor en av foreningens hovedmålgrupper. For å bidra til å styrke rekrutteringen til vannfagene har vi etablert en stipendordning for studenter. Hvert stipend er begrenset oppad til kr. 10 000.

Ved utdeling av stipender legger spesiell vekt på aktiviteter relatert til nasjonale og internasjonalt nettverk, tverrfaglige prosjekter og kompetanseutveksling. Videre prioriteres deltakelse på konferanser, seminarer og kurs, studiebesøk til nasjonale og internasjonale kompetansesenter/universitet, samt og prosjekt-/masteroppgaver.

Aktiviteter som støttes av stipendordningen skal være i overenstemmelse med våre formål og strategi. De som mottar stipend må levere en kort beskrivelse av sitt gjennomførte prosjekt (se mal), som vannforeningen kan benytte fritt til publikasjon på våre facebookside, i tidsskriftet Vann eller på nettsiden vår.

Hvis du vil søke, bruk søknadsmalen som finnes i «Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte». Søknaden skal inneholde en beskrivelse av problemstilling/arbeidet og et budsjett. Anbefalingsbrev legges ved. Søknader behandles av Stipendkomiteen.

Det er fire søknadsfrister pr. år:
15. februar, 1. juni, 15. september og 15. november.  

Søknader sendes til post@vannforeningen.no