Om foreningen

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Norsk vannforening ble stiftet 29. april 1964 og feiret 50-årsjubileum i 2014.

Visjon

Sammen for vannet.

Formål

Norsk vannforening har som formål å virke for god beskyttelse og balansert bruk av vannressursene gjennom å spre opplysning og fremme kunnskap og debatt om vannfaglige problemstillinger.

Virksomhet

Norsk vannforenings virksomhet skal kjennetegnes ved høy kompetanse og engasjement. Foreningen skal være synlig og anerkjent av alle vannfaglige miljøer, relevante myndigheter og blant foreningens medlemmer. Styret, møtekomiteene, redaksjonskomiteen og de regionale komiteene skal være bredt sammensatt og representere fagbredden i vann-Norge. På grunnlag av dette skal Norsk vannforening

 • formidle kunnskap om vannfaglige spørsmål
 • skape kontakt mellom ulike vannfaglige miljøer
 • fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid på området
 • bidra til god vannressursforvaltning
 • skape interesse for vannfaglige studier

Dette sikres gjennom rimelige seminarer, gratis fagtreff, tidsskriftet VANN og våre nettsider www.vannforeningen.no hvor aktuell informasjon om foreningens aktiviteter og bred vannfaglig informasjon vil være tilgjengelig. Aktiviteter i regi av foreningen kunngjøres via utsendelse av halvårsprogrammer, på våre nettsider og via e-post til våre medlemmer. Arbeidet utføres gjennom styret og foreningens sentrale og regionale komiteer. Alle foreningens verv er ulønnet, og foredragsholdere gis ikke honorar. Norsk vannforening sikrer dermed en rimelig drift, og ved god forvaltning av sine økonomiske ressurser vil foreningen fortsette å tilby rimelig medlemskap og deltakelse i foreningens aktiviteter for våre medlemmer.

Aktivitetsmål

 1. Norsk vannforening skal arrangere minst ti fagtreff og åtte seminarer pr. år med et overordnet mål på minimum 1000 deltakere. Minst to seminar bør holdes utenfor østlandsområdet. Fem fagtreff skal i tillegg arrangeres av de regionale komiteene.
 2. Norsk vannforening skal utgi minst fire nummer av VANN pr. år. VANN skal være et aktuelt fagtidsskrift som også er attraktivt for publisering av vitenskapelige artikler.
 3. Norsk vannforening vil ta initiativ til å etablere nærmere samarbeid med våre skandinaviske søsterorganisasjoner.
 4. Norsk vannforening skal opprettholde aktiviteten i de tre regionale komiteene i midt-Norge Sørlandet og Vestlandet.
 5. Norsk vannforening skal drive aktivt rekrutteringsarbeid for å minst opprettholde dagens (per 31.12.2014) medlemsnivå. Foreningen skal ha minst 50 studenter i vannfag som medlemmer.
 6. Norsk vannforening vil utrede å kommunisere og formidle vannfaglige spørsmål i større grad via digitale plattformer.

Styret

Foreningens styre består av leder, nestleder og 7 styremedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen. Styret velges for 2 år om gangen, slik at leder eller nestleder og 4 (3) styremedlemmer går ut hvert år. Styret har anledning til å ansette lønnet daglig leder, og likedeles gi vederlag til redaktør. Foreningen forpliktes av leder og et av styremedlemmene i fellesskap. Det skal føres protokoll over alle styremøter.

Vannprisen

Vannprisen er stiftet av RIF-firmaene i faggruppe VA- og Miljøteknikk og Norsk vannforening. Prisen er en anerkjennelse for spesielle innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

Prisen gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter, og deles ut på et omforent arrangement.

GDPR

Norsk Vannforening har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i Norsk Vannforening omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.