Om foreningen

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Norsk vannforening ble stiftet 29. april 1964 og feiret 50-årsjubileum i 2014.

Visjon

Sammen for vannet.

Formål

Norsk vannforening har som formål å virke for god beskyttelse og balansert bruk av vannressursene gjennom å spre opplysning og fremme kunnskap og debatt om vannfaglige problemstillinger

Virksomhet

Norsk vannforenings virksomhet skal kjennetegnes ved høy kompetanse og engasjement.
Foreningen skal være synlig og anerkjent av alle vannfaglige miljøer, relevante myndigheter og
blant foreningens medlemmer. Styret, møtekomiteene og redaksjonskomiteen skal være bredt
sammensatt og representere fagbredden i vann-Norge. På grunnlag av dette skal Norsk
vannforening

  • Formidle kunnskap om vannfaglige spørsmål
  • Skape kontakt mellom ulike vannfaglige miljøer
  • Fremme nasjonalt samarbeid på området
  • Delta i relevante internasjonale fora
  • Bidra til god vannressursforvaltning
  • Skape interesse for vannfaglige studier
  • Være en synlig aktør på aktuelle sosiale fora

Dette sikres gjennom seminarer, fagtreff og tidsskriftet VANN. Seminarene skal formidle tematisk bredde og fagtreffene skal være mer faglig spisset.

Norsk vannforening skal formidle aktuell informasjon via nettsider (www.vannforeningen.no), nyhetsbrev og sosiale media.

Aktiviteter i regi av foreningen formidles gjennom halvårsprogrammer, på nettsider, via e-post til medlemmer og andre aktuelle informasjonskanaler. Arbeidet utføres gjennom styret og foreningens komiteer. Alle foreningens verv er ulønnet, og foredragsholdere gis ikke honorar, men en symbolsk forelesergave. Norsk vannforening sikrer dermed en rimelig drift, slik at foreningen kan tilby medlemskap og deltakelse i foreningens aktiviteter til en lav pris for våre medlemmer

Aktivitetsmål for perioden 2022-2025

Arrangementer
1. Norsk vannforening skal arrangere minst ti fagtreff og åtte seminarer pr. år med et
overordnet mål på minimum 2000 deltakere pr. år. Minst to arrangementer bør holdes
utenfor østlandsområdet.
2. Alle Norsk vannforenings arrangementer skal også være mulige å følge digitalt.
Tidsskriftet VANN
3. Norsk vannforening skal utgi minst fire nummer av VANN pr. år. VANN skal være et
aktuelt fagtidsskrift, som også er attraktivt for publisering av fagfellevurderte
vitenskapelige artikler.
Rekruttering
4. Norsk vannforening skal drive aktivt rekrutteringsarbeid for å øke dagens (per. 2021)
medlemsnivå. Foreningen skal ha minst;
· 1200 ordinære medlemmer
· 200 studentmedlemmer
· 350 bedriftsmedlemmer
innen utgangen av strategiperioden, samt sørge for et økt antall følgere på aktuelle sosiale
medier.
Synlighet og kommunikasjon
5. Norsk vannforening skal formidle relevant vannfaglig informasjon via digitale plattformer
med en jevn frekvens;
· fire til seks nyhetsbrev per år
· minimum én nyhetssak på hjemmesiden per måned
· minst én post på sosiale media per uke
6. Norsk vannforening skal være en attraktiv samarbeidspartner for andre relevante aktører,
gjennom ulike faglige samarbeidsprosjekter. Norsk vannforening har som mål å:
· arrangere minst to arrangementer i samarbeid med relevante partnere per år
· dele aktuell vannfaglig informasjon fra relevante aktører på nettsider og/eller
sosiale medier.

Vannprisen

Vannprisen er stiftet av RIF-firmaene i faggruppe VA- og Miljøteknikk og Norsk vannforening. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

Prisen gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter, og deles ut på et omforent arrangement.

GDPR

Norsk Vannforening har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i Norsk Vannforening omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.