Naturrestaurering fra vannfagene

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. FN ønsker med dette å oppnå et løft for arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer. Dette er tiltak i forbindelse med det grønne skiftet, spesielt for å bevare og styrke naturmangfold. I skrivende stund går vi inn i det 4. året av … les mer


Legitimitet og oppslutning om regelverk

I løpet av oktober har et nytt lag bestående av mer enn 11.000 lokalpolitikere inntatt landets 356 kommune- og bystyrer. De representerer ulike politiske partier som har det til felles at de alle ønsker å påvirke utviklingen til det beste for de som bor og arbeider i kommunen sin. For å oppnå det har de … les mer


Mer relevant flomvarsling for lokal beredskap

Ved flom er den lokale innsatsen sentral for å redusere skader og unngå tap av liv og verdier. For at lokale beredskapsmyndigheter skal kunne sette innsats der hvor effekten er størst er det viktig at de har en god oversikt over hva som er utsatt ved ulike flomnivå og når flommen forventes. Hvor lang tid … les mer


Nye forvaltningsplaner for Norge!

Vannforvaltningsplanene er nå godkjent av Klima- og miljødepartementet og andre berørte departementer, og i underkant av 10 000 av totalt 34 052 elver, bekker, innsjøer, grunnvann og kystvann må forbedre miljøtilstanden innen definerte tidsrammer. Vannregionmyndigheten har ledet en ryddig og oversiktlig planprosess, og mottatt mange gode innspill som direktoratene i stor grad har tatt til … les mer


Overvåking av avløpet som en del av beredskapen til neste pandemi?

Allerede i starten av Covid-19-pandemien så forskere muligheten til å benytte avløpsover- våkning for å holde oversikt over pandemiens utbredelse. Til forskjell fra klinisk overvåkning ble det tidlig hevdet at avløpsovervåkning av SARS-CoV-2 var mindre inngripende for men- nesker og i tillegg kostnadseffektivt. I starten av pandemien visste man lite om den praktiske bruken og … les mer


Beredskap i urolige tider

I februar i år gikk Russland til krig mot Ukraina. Invasjonen var en følge av en politikk og militær konflikt som har pågått i lang tid. Selv om det ligger en årelang konflikt til grunn, kom trolig invasjonen overraskende og mange kjente på fortvilelsen av å måtte erkjenne at en har nok en krig i … les mer


Utbygging av vernede vassdrag – er det verd det?

Bilde av: Andreas Lium Høye strømpriser og «det grønne skiftet» setter fokus på behovet for mer fornybar energi. Norge må sikre kraftforsyning til økt industrisatsning og elektrifisering. På politisk nivå debatteres muligheten for å åpne opp for vannkraftsutbygging i vernede vassdrag. Potensialet i å modernisere eldre kraftverk diskuteres også, og et økende behov for flomdemping … les mer


Miljøgifter – miljøskadelige stoffer – hva er problemet?

Miljøgifter er stoffer som er lite nedbrytbare, hoper seg opp i levende organismer og har alvorlige gift- og langtidsvirkninger for natur og helse. Også stoffer som er svært lite nedbrytbare og lett hoper seg opp i levende organismer uten å ha kjente giftvirkninger omfattes av miljøgiftdefinisjonen. Utslipp av miljøgifter vil over tid føre til økende … les mer


Verdien av vannforvaltningsplaner

Vann angår oss alle. Og vann har ulik betydning for oss. For mange er vann avgjørende i deres næringsutøvelse, som for eksempel innen jordbruk eller fiske. I tillegg til vannet vi omgir oss med i det daglige; til drikke, matlaging, til vask av hus, klær, bil og andre ting, er vann avgjørende for matproduksjon og … les mer