Semesteroversikt | Høst 2023

Bilde av Marit Carlsen

Bilde av Marit Carlsen

Fagtreff


Vann og økt skogsdrift – endring av hydrologi i nedbørsfelt
4. september | Røverstaden Oslo og streaming

Gode tømmerpriser medfører økt hogst. Hva har dette å si for hydrolog-, og hva er konsekvenser for vannkvalitet i nedbørfeltet? Hvordan gjennomføres hogst, og hvordan er lovverket rundt hogst og skogsdrift.
Program og påmelding.


Biostabilitet i ledningsnett og tolkning av mikrobiologiske analyser
16. oktober | Røverstaden Oslo og streaming

Et viktig kriterium for optimal drift av ledningsnett for å sikre drikkevannets hygieniske kvalitet, er å begrense innholdet av organisk stoff i vannet, som kan bidra som «bakteriemat».

For å oppnå et biostabilt drikkevann er det viktig at vannbehandlingen fungerer optimalt og er i stand til å fjerne tilstrekkelig mengde organisk stoff for å begrense biofilmdannelsen i ledningsnettet.

I dette fagtreffet vil det bli presentert erfaringer med hvordan man kan oppnå et mest mulig biostabilt vann og hvordan ulike mikrobiologiske analyser kan benyttes til å vurdere om man har oppnådd biostabile forhold i ledningsnettet.
– Påmelding (program kommer)


Sensorer for overvåkning av vannkvalitet og mengder
13. november | Røverstaden Oslo og streaming

Mer informasjon kommer.


Kompetanse og rekruttering i vannbransjen – generasjonsskiftet
4. desember | Røverstaden Oslo og streaming

Mer informasjon kommer.

Seminarer


Miljøfarlige stoffer i vannmiljøet

6. september | Miljødirektoratet Oslo og streaming

I dette seminaret vil vi få oppdateringer fra Miljødirektoratet over miljøgifter som berører overvåking i henhold til vannforskriften, industri, samt siste status for PFAS-forbud i EU. Eksempler fra overvåkingsprosjekter med miljøgifter vil presenteres.

EU har foreslått store endringer for miljøgiftene i vannforskriften. En av de foreslåtte endringene er å inkludere flere prioriterte stoffer som legemidler, sølv, plantevernmidler og PFAS-forbindelser, mens andre prioriterte stoffer fjernes. For PFAS-forbindelsene har Miljødirektoratet vært førende i Europa for å forby disse stoffene. Ett nytt kunnskapsgrunnlag for sigevann er nylig utarbeidet, hvor miljøgifter i vannforskriften kobles tettere til overvåking av sigevann og resipient.

Program og påmelding: Miljøfarlige stoffer i vannmiljøet (tekna.no)


Urbane vassdrag – byenes skattekiste | Vannprisseminaret 2023

20. september | Miljødirektoratet Oslo og streaming

Urbane vassdrag er som pulsårer igjennom byer. De yrer av liv og er viktig for fiskene, dyrene og menneskene. Men vi må ta vare på disse vassdragene.

Gjennom foredragene vil vi vise hvordan elveforum, rådgivere, kommuner og politikere jobber for å planlegge, åpne, vedlikeholde og forvalte lokale med å åpne bekker. Hvordan legge forholdene til rette for friluftsliv og naturglede. I lys av årets vannprisvinner, går vi spesielt inn på hvordan elveforum driver med opplæring og formidling av kunnskap, påvirker politiske prosesser, og få til samarbeid med og mellom kommunale etater og grunneiere.

Program og påmelding: Urbane vassdrag – byenes skattekiste (tekna.no)


Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

1. november | Miljødirektoratet Trondheim og streaming

Det årlige, nasjonale seminaret er forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. Dette er det 14. nasjonale seminaret i rekken. Det blir i år et endagsseminar uten befaring. Seminaret vil foregå i Trondheim, dagen etter Naturrestaureringskonferansen 2023 (nina.no), som vanlig som et samarbeid mellom restaureringsprosjektet under Direktoratsgruppen for vannforvaltning (ledet av Miljødirektoratet) og Vannforeningen.
– Påmelding (program kommer)


Vannmiljø i samferdselsprosjekter – utfordringer og løsninger!

29. november | Miljødirektoratet Oslo og streaming

Mer informasjon kommer.