Nytt styre i Norsk vannforening

På årets generalforsamling ble Maria Ystrøm Bislingen valgt som ny styreleder. Bislingen har vært med i styret siden 2021, først som styremedlem og har det siste året vært nestleder. Med seg har hun tre nye styremedlemmer: Natalie Allum, Herman Helness og Tora Alexandra Ziesler Schraffenberg. Sammen med Jan-Erik Thrane, Inga McCarley Potter, Øivind Wien og Hilde Skarra utgjør disse det nye styret til vannforeningen. 

Vi takker avtroppende styreleder Elisabeth Elgsæter for arbeidet hun har lagt ned i foreningens styre siden 2014, og som styreleder de siste fire årene. Hun er nå valgt inn som medlem i valgkomiteen og vi gleder oss over at hennes engasjement for vannforeningen fortsetter. Erik Johannessen og Vidar Eriksen trer også ut av styret. Takk for arbeidet dere har lagt ned! 

Les mer om generalforsamlingen og styrets medlemmer her.  


Norsk Juniorvannpris 2024 går til Kasun Siriwardane

I mars gikk finalen i Norsk Juniorvannpris av stabelen. I årets konkurranse var det i alt 11 bidrag, hvor tre finalister deltok i finalen som ble avholdt hos vår samarbeidspartner Inspiria i Sarpsborg. Her ble prosjektene presentert og Tom A. Karlsen og Live Semb Vestgarden holdt foredrag, det var konkurranser i utstillingen «Dypdykk» på vitensenteret og vi spiste finalemiddag. Dagen etter bar turen til Oslo hvor alle finalistene deltok på Verdens Vanndag hvor vinneren ble kåret.

Det var femten år gamle Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger som tok seieren med prosjektet The Efficacy of Natural Antimicrobial Compounds in Anti-fouling and Combatting Fungi and Algae. Vinneren går videre til den internasjonale finalen i Stockholm i august. I prosjektet ble det testet hvordan naturlige oljer kan redusere rust og vekst av biofilm på ståloverflater og være et alternativ til andre produkter som inneholder miljøgifter.

Utgangspunktet for prosjektet var problemet med at coating på skipsskrog og andre marine konstruksjoner inneholder giftige stoffer som kan være skadelig for livet i havet. Juryen mener at Siriwardane demonstrerer imponerende innsats og fagkunnskap. Vinnerprosjektet er kreativt, tidsaktuelt og viktig for vannmiljø. Vinneren viser god forståelse for temaet, solid gjennomføring, godt planlagte forsøk og god vitenskapelig tilnærming. Presentasjonen var god og strukturert og hadde høy vitenskapelig kreativitet. Forskningen vil kunne føre til forbedringer i vannmiljøet, med ringvirkninger utover vannbransjen. Resultatene tyder på at nye miljøvennlige metoder kan redusere bruk av toksiske produkter. 

På andre plass kom Nila Knapstad Novsett, Stine Dahl Sjurseth, Oliver Joel Spjuth og Gard Nikolai Christensen fra Asker VGS med prosjektet «Kantsonens effekt på vannkvalitet» hvor de tok prøver av vann med og uten kantsone og sjekket hvilken innvirkning kantsonen har på kvaliteten på vannet.

På tredjeplass kom Ceridwen Irwin og Ayelén Heimlund fra Kristiansand International School med prosjektet An analysis of microplastic residue in washing machine cycles.

Juniorvannprisen er en konkurranse for ungdom i alderen 15-20 år, det vil si fra ungdomsskole til og med videregående skole, som deles ut hvert år. Arrangører er Vannforeningen, Norsk hydrologiråd og Stockholm International Water Institute SIWI. Formålet er å vekke engasjement for lokalt og globalt vannmiljø, og rekruttere til vannfaget.

I juryen var Erik Johannessen (COWI/Vannforeningen) juryleder, sammen med Live Semb Vestgard (USN/Hydrologirået), Sina Shaddel fra Asplan Viak (sponsor) og Anastasia Virnovskaia (NRVA).

Her finner du mer informasjon om Norsk Juniorvannpris. Det er åpnet for påmeldinger til Norsk Juniorvannpris 2025! Les også mer inngående om finalistene og vinner på Tekna.no.


Semesteroversikt | Vår og høst 2024

Fagtreff

15. januar | NBS (nature based solutions) naturbaserte løsninger grønne versus grå

Velkommen til fagtreff hvor du vil få aktuelle eksempler på aktiviteter som benytter NBS som tiltak, samt vurderinger av dette tiltaket i forhold til annen miljøteknologi.
Program og påmelding.

12. februar | Erfaring fra ekstremsituasjonene knyttet til Hans. Hvordan fungerte beredskapen?

Ekstremværet vi har vært gjennom den siste tiden har påvirket ulike deler av samfunnet på en måte som vi ikke har opplevd tidligere. Bli med på fagtreff hvor representanter fra ulike kommuner vil dele sine erfaringer.
Program og påmelding.

11. mars | Slam og slambehandling – nå og i fremtiden

Det er alltid utfordringer knyttet til slam fra avløpsrenseanlegg og slambehandling, men med dagens fokus på bærekraft vil flere og flere kommuner sannsynligvis tenke annerledes om det å behandle slam og hvordan utnytte ressursene i slammet. I dette fagtreffet vil eggektiv slamhåndtering som energiutnyttelse, samt miljøvennlig gjenvinning være tema.
Program og påmelding.

29. april | Spredning av fremmede arter i våre vannveier

Program og påmelding.

3. juni | Teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen

Representanter fra kommuner som har fått tildelt midler fra prosjektet kommer for å presentere sine erfaringer, og forhåpentligvis gi inspirasjon til teknologiutvikling i vannbransjen. 
Program og påmelding.

23. september | SeaBee – Dronebasert kartlegging og overvåking av kysten

SeaBee er en ny norsk infrastruktur, hvor droner og avanserte sensorer kan levere data og resultater på en rekke applikasjoner relevante for vann. For eksempel brukes SeaBee til kartlegging av naturtyper og arter i grunne marine områder, telling av sjøfugl og marine pattedyr og det kan brukes i forbindelse med estimering av vannkvalitet. Velkommen til fagtreff for å lære mer om SeaBee!
Program og påmelding.

20. mars | Verdens vanndag 2024

Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day». Årets tema er: «Leveraging Water for Peace» som setter fokus på vannets betydning for fred og samarbeid og oppfordrer til handling for å sikre rettferdig tilgang. Terje Tvedt, professor og prisbelønt formidler, åpner seminaret med innlegget: «Kampen om vannet og geopolitikkens irrganger».

Vann er avgjørende for fred og kan utløse eller løse konflikter. Som en menneskerettighet er tilgang til rent drikkevann essensielt. Globalt står vi overfor utfordringer med vannkvalitet og -tilgjengelighet, som påvirker sosial og internasjonal stabilitet. Ujevn fordeling av vann og dårlig vannstyring kan føre til sosial uro og konflikter.

Norsk vannforening er medarrangør sammen med Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i Tekna, Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, NVE og NIVA. 

Every year, UN-Water — the UN’s coordination mechanism on water and sanitation — sets the theme for World Water Day. In 2023, the focus was on Accelerating Change. Mer info på FNs sider om tidligere arrangement. 
Program og påmelding

5. juni | Oppdrettsnæringens påvirkninger på vannmiljøet

Dagens Næringsliv og NRK har gjennom en rekke artikler satt søkelyset på ulike problemstillinger knyttet til oppdrettsnæringens påvirkning på vannmiljøet langs kysten og i vassdragene våre og på fiskens helse. Hvordan er regelverket og håndhevelsen av det i dag og hva er på trappene for å bedre situasjonen?

Program og påmelding

11. september | Vannprisseminaret 2024

Mer informasjon og påmelding kommer.

Oktober (dato kommer) | Restaureringsseminaret 2024, Rogaland

Mer informasjon og påmelding kommer.

12. november | Arealplanlegging og vannmiljø

Mer informasjon og påmelding kommer.

4. desember | Avløpsseminaret 2024

Mer informasjon og påmelding kommer.


Undersøkelse av funksjonsområder for vårgytere i Lågendeltaet

Gabriel Mattingsdal Eggebø fikk utdelt stipend fra Norsk Vannforening tidligere i år. Her er rapport fra prosjektet som fortsatt er pågående.

Våren 2023, gjennomførte undertegnede og Carl Fredrik Brude feltarbeidet vårt i Lågendeltaet ved Lillehammer. Vi har hatt fokus på funksjonsområder for vårgytere i bakevjer og sideløp. Totalt 18 temperaturloggere ble plassert i ulike områder for å kunne dokumentere variasjoner i temperaturregime innad i deltasystemet. I totalt 9 områder ble det fisket daglig i perioden 13. mai til 16. juni med gjedderuser for å kunne koble opp fangstettheter opp mot miljøvariabler som temperatur og vannstand. Målet for arbeidet var å kunne gi en beskrivelse av viktige funksjonsområder og bruke miljødata til å forklare hvorfor vårgytende fisk velger ut de aktuelle områdene. I alt ble det fanget 427 abbor, 1147 mort, 172 gjedder og 34 brasmer. Det ble i tillegg fanget arter som hork, gullbust, vederbuk og nipigget stingsild, men grunnet svært få individer danner ikke de tilstrekkelig datamateriale for videre analyser.

Nå jobbes det videre med analyser av materialet, og i tillegg skal jeg se nærmere på alderssammensetning ved bruk av skjellprøver som ble tatt av fiskene. Vi har gjennom dette prosjektet fått et unikt inntrykk av Lågendeltaet og dets varierende dynamikk. Det har vært særdeles spennende å studere brasmene gjennom perioden. Som følge av at noen brasmer hadde sykdomstrekk, ble et utvalg av individene drept og sendt til V.I. for analyse. Dette gav oss en unik mulighet til å se på alderen til disse fiskene. Dette har gitt spennende tall, der vi ser at blant de 7 brasmene som ble avlivet var samtlige mellom 20 og 30 år gamle!


VANN blir digital!

Styret i Norsk vannforening har besluttet at VANN skal utgis i digitalt format via plattformen Issuu.

Fra og med VANN 4 i 2023 vil alle medlemmer få tilsendt nyhetsbrev med lenke til den digitale utgaven.
Den digitale utgivelsen er inkludert i alle typer medlemskap.

Hvis du som personlig medlem fortsatt ønsker å få tilsendt den trykte utgaven i posten må du selv registrere deg her. Prisen er kr. 400/år for personlige medlemmer.

Bedriftsmedlemmer og abonnementer fra tidligere vil fortsatt få tilsendt trykt utgave i posten inntil videre.