Semesteroversikt | Høst 2024

Fagtreff

23. september | SeaBee – Dronebasert kartlegging og overvåking av kysten

SeaBee er en ny norsk infrastruktur, hvor droner og avanserte sensorer kan levere data og resultater på en rekke applikasjoner relevante for vann. For eksempel brukes SeaBee til kartlegging av naturtyper og arter i grunne marine områder, telling av sjøfugl og marine pattedyr og det kan brukes i forbindelse med estimering av vannkvalitet. Velkommen til fagtreff for å lære mer om SeaBee!

Program og påmelding.

21. oktober | Beredskapsøvelser

Dette fagtreffet vil derfor fokusere på viktigheten av å gjennomføre beredskapsøvelser, hvorfor og hvordan de utføres, hvorfor det er så få vannverkseiere/kommuner som gjennomfører øvelser, samt hvilket utbytte vannverkene har av disse øvelsene. Og hva sier lovverket?

Program og påmelding

18. november | Overløpsdrift

Overløpsdrift fra spillvannsnettet er et viktig tema innen avløpshåndtering og miljøvern. Når vannmengden overstiger kapasiteten, aktiveres overløpet for å lede overskuddsvann bort fra det ordinære avløpssystemet og ut i resipienten. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for vannkvaliteten. Overløpsanleggene er ofte utstyrt med sensorer og automatiserte systemer som overvåker vannmengdene i avløpsnettet. Å forstå og håndtere overløpsdrift er derfor avgjørende for å beskytte miljøet og sikre bærekraftige avløpssystemer for fremtiden.

Program og påmelding

20. januar 2025 | Industrielt avløpsvann

Utslipp fra industrivirksomheter reguleres etter Industriutslippsdirektivet (IED).
Det er estimert at over 300 norske bedrifter er omfattet av direktivet. Det er krav om blant annet dokumentajon av utslipp i henhold til beste tilgjengelige teknologi (BAT). Det finnes gode rutiner og informajson om rensing av kommunalt avløpsvann, og det er utfordrende å finne tilsvarende for rensing av industrielt avløpsvann. Fagtreffet vil gi kunnskap og erfaringsdeling om etablerte løsninger som kan bidrat til en mer bærekraftig industriell praksis og en renere fremtid for norske bedrifter.

Program og påmelding

Seminar

11. september | Vannprisseminaret 2024 | Naturbaserte løsninger for behandling av avrenning fra landbruk og urbane områder

Vinner av Vannprisen 2024 har skiftet fagområde flere ganger, men har alltid vært opptatt av tiltak, eller løsninger på utfordringer knyttet til avrenning. Dette seminaret vil derfor inneholde tiltak for landbruksavrenning og vann i by.

Program og påmelding

22.-23. oktober | Restaureringsseminaret 2024

Det årlige «Nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker» ble arrangert for første gang i 2010, og er etablert som det fremste forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. Dette 15. nasjonale seminaret arrangeres i samarbeid mellom Faggruppe restaurering under Direktoratsgruppen for vannforvaltning, Rogaland vannregion og Norsk vannforening.

Program og påmelding

12. november | Arealplanlegging og vannmiljø

Vannmiljø er et viktig hensyn som skal ivaretas i areal- og samfunnsplanleggingen. Forebyggende arbeid for å bevare et godt vannmiljø gjennom planlegging vil være den billigste og mest effektive måten å sikre bærekraftig forvaltning av vannressursene på kort og lang sikt.

Program og påmelding

4. desember | Avløpsseminaret 2024 | Nytt avløpsdirektiv – hva har det å si for mennesker og miljø i Norge?

EU-kommisjonen har i flere år arbeidet med forslag til et revidert avløpsdirektiv. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av avløpsvann.

Program og påmelding