Vann på Nett

Vannkvalitet

Lekkasje på hovedavløpsledning utenfor Hamar våren 2009 – konsekvenser for vannkvaliteten i Mjøsa

Vannkvalitetsendringer i distribusjonssystemet for drikkevann – hvilke endringer kan skje og hvilke muligheter har vi for å overvåke disse?

Råvannskvalitet i norske settefiskanlegg for laks relatert til vannkvalitetskrav i resirkuleringsanlegg

Parasitter i drikkevann – ikke bare i Bergen

Påvirkning av metalliske materialer på drikkevannet

Vurdering av overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker. Eksempler fra jordbruksvassdrag på Østlandet

En resipientorientert analyse av bakteriologisk tap fra avløpsnettet til Nidelva

Discrepancies between conductivity and pH values measured in acid humic waters – How can this published data be explained?

Sårbarhetsanalyse av vannverksinntak i Mjøsa ved bruk av matematiske strøm- og vannkvalitetsmodeller

Ny indeks basert på begroingsalger som kan brukes for å overvåke forsuring og kaling i norske elver. Et eksempel fra Yndesdalsvassdraget i Hordaland og Sogn og Fjordane

Vannkvalitet i et kommersielt resirkuleringsanlegg for laks

Development of cyanobacteria in Årungen

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Koagulering/partikkelseparasjon

Fra vann til blod

Økologiske vannkvalitetsmål i ferskvann – Forslag til nytt klassifiseringssystem for bunndyr

Modellering av vannkvalitet i drikkevannsnettet

Parasitter i drikkevann – har vi kontroll?

Risiko og sårbarhet i vannforsyningen

VA-bransjens arbeid for å forbedre norsk vannforsyning

Lekkasjekontroll i Trondheim – Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? – Lekkasjer og vannkvalitet

Hvilke forhold har betydning for biofilmdannelse i drikkevannsledninger?

Kokevarsler og andre varsler

Drikkevannskvalitet i perioden 2004-2007

Vann er samfunnskritisk

Hvordan skal vi sikre våre grunnvannskilder godt nok?

Vil rent vann også være rent i fremtiden? Effekter av ekstremvær på drikkevannskvalitet

Dricksvattenskvalitet och korrosion – svenska erfarenheter av korrosionskontroll

Kobberkorrosjon og vannkvalitet – Hvilken vannkvalitet/korrosjonskontroll ønsker vi?

Jernkorrosjon i drikkevannsledninger – betydningen for korrosjonen av vannhastighet og vannbehandling for fjerning av NOM

Hvordan foregår vurdering/godkjenning av materialer i kontakt med drikkevann?