Vann på Nett

Vannkvalitet

Kraftig gasslukt frå Kyllaren i Askvoll. Årsaker og tiltak

Vannkvalitetsproblemer og modellering av vannkvalitet i ledningsnett

Plantevernmidler i bekker og elver i jordbruksområder – resultater fra JOVA-programmet 1995-2010

Helserisiko knyttet ti lcyanobakterieoppblomstringer

Vurdering av metoder for overvåkning av hygienisk badevannskvalitet

Bruk av klor, UV og ozon for fjerning av cyanotoksiner i drikkevann – en vurdering av vannbehandlingens kapasitet i dag og i et fremtidig klima

Hva er bakgrunnen for at drikkevannsforskriften skal revideres – status og fremdrift i prosessen

Drikkevannsforskriftens hjemler til godkjenning og vurdering av materialer og kjemiske produkter i kontakt med drikkevann

Virkningen av økt nedbør, en følge av klimaendring, på avrenning av tarmbakterier og parasitter fra beiteområder

Vann – vårt viktigste næringsmiddel

Hva gjør kjøttprodusentene for å sikre rent drikkevann og hvorfor må de gjøre det?

Erfaringer og tiltak utført ved Larvik vannverk for å gi godt vann til næringsmiddelvirksomhetene

Blir vi syke av drikkevannet? Hvordan kommunisere positive bakteriologiske funn eller turbid vann? Hvordan skal vannverkeier håndtere funn av uønskede forbindelser i drikkevannet?

Vannkvalitet i to bekker fra jordbruksområder i Sørøst-Norge: Skuterud- og Mørdrebekken

Vannprising – egent virkemiddel for å nå godt vannmiljø også i Norge?

Nytt fra Norsk Vann: Nye rapporter fra Norsk Vann Prosjekt

Nytt fra Bioforsk og NIVA: Utviklingen av vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget

Årsaker til økende farge på vann i overflatevannkilder

Jeg klør etter at jeg har badet – kan haleikter være årsaken?

Hva legges til grunn for kommunens vurdering av badevannskvaliteten?

Kan «early warning»-systemer være til hjelp ved overvåking av våre badeplasser?

Helserisikoer ved bassengvann – sammenhenger mellom vannkvalitet og helserisikoer i offentlige bad

Verdsetting av nytten ved å oppnå god vannkvalitet i innsjøer

Undersøkelse av forandringer i mikrobiologisk kvalitet under produksjon og distribusjon av drikkevann ved Vansjø interkommunale vannverk

Lekkasje på hovedavløpsledning utenfor Hamar våren 2009 – konsekvenser for vannkvaliteten i Mjøsa

Vannkvalitetsendringer i distribusjonssystemet for drikkevann – hvilke endringer kan skje og hvilke muligheter har vi for å overvåke disse?

Råvannskvalitet i norske settefiskanlegg for laks relatert til vannkvalitetskrav i resirkuleringsanlegg

Parasitter i drikkevann – ikke bare i Bergen

Påvirkning av metalliske materialer på drikkevannet

Vurdering av overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker. Eksempler fra jordbruksvassdrag på Østlandet