Vann på Nett

Vannkvalitet

EUs vanndirektiv og grunnvann

Ny drikkevannsforskrift – nye mikrobiologiske parametere og referansemetoder

Utlekking av organisk stoff fra plastmaterialer i husinstallasjoner

Ozonation/biofiltration for NOM-removal by using the rotating disc membrane filtration system

pH-kontroll ved alkalisering av drikkevann

Hva er godt badevann – sett med myndighetenes, kommunenes og brukernes øyne? Bakteriologisk kontroll av friluftsbadevann. Refleksjoner fra overvåking av Trondheims badeplasser

Kjemikalier og vannbehandling

Internasjonal og europeisk revisjon av kvalitetskriterier for drikkevann

Aluminium: Kilder, løselighet og tilstandsformer

Vannkvalitetsendringer på norske vannforsyningsnett pga. innvendig korrosjon

Alkalisering av drikkevann – ønskelig vannkvalitet

Vannkvalitet i spredt bebyggelse – tekniske tiltak

Miljørettet helsevern

Organiske mikroforurensninger – Forekomst og konsekvenser

Alkalisering av drikkevann – ønskelig vannkvalitet

Vannkvalitet i spredt bebyggelse – tekniske tiltak

Kjemisk grunnvannskvalitet i løsmassebrønner

Kjemisk sammensetning av norsk drikkevann – En landsomfattende undersøkelse

Automatiske biotestanlegg for overvåking av drikkevannskvalitet

Sulfittreduserende klostridier som mål på vannkvalitet

Myndighetenes behov for et vurderingssystem for vannkvalitet og bruksformer for vann

Fylkesmyndighetenes behov for normer og kriterier for vannkvalitetssystemer

Forhold i ledningsnettet som kan påvirke vannkvaliteten

SIFFs krav til alkalisering av drikkevann

Vannkvalitet og ferskvannsfisk

Kvalitetskrav til vann – I. Drikkevann

Fysisk-kjemiske undersøkelser av vannforekomster på Romerike

Problemer med slam i drikkevannet