Vann på Nett

Vannkvalitet

Kan utlekkingsprodukter fra PEX-rør føre til økt vekst av potensielt sykdomsfremkallende bakterier i drikkevann?

Utläckning från plaströr till dricksvatten, är det ett problem – gör plaströrsindustrien något åt det och hur ser framtiden ut för plaströr i dricksvattenförsörjningen?

Fekale indikatorbakterier for overvåking av drikkevann: Er dagens prinsipp godt nok, eller må vi tenke nytt?

Planlegging og drift av UV-anlegg

Nytt regelverk mot Legionella

Kobberkorrosjon og vannkvalitet – Hvilken vannkvalitet/korrosjonskontroll ønsker vi?

Giardia-utbruddet i Bergen – Hva vi vet om parasittene og hvor de stammer fra?

Effekt av natriumsilikat på jernkorrosjon

Inaktivering av sporeformende bakterier i drikkevann og implikasjoner for framtidig desinfeksjonspraksis

Flaskevannets utvikling og status

Er flaskevann et miljøproblem?

Mjøsa – reddet eller truet?

Ferger kan brukes til mye rart

Nordiske idéverksted om implementering av EUs Vanndirektiv i kystsonen

Er konsekvensutredninger et egnet verktøy i gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann?

Vannbehandling som hygienisk barriere mot Cryptosporidium, Giardia og bakteriesporer

SPECIERING – et viktig, men oversett begrep i regelverket om forurensninger

Vannkvalitetsendringer – Utfordringer og tiltak, også med fokus på lukt og smak problematikk (Eksempler fra MOVAR)

Hvordan kan vi vite om vannet vårt inneholder virus? Om påvisning av humanpatogene virus i vann

Årstidsvariasjoner i vannkvalitet og utfordringer mht behandling. Eksempler fra Aurevann

Ringtester i kvalitetssikringssammenheng, historikk og videreføring

Vannkvalitetsendringer i Glomma. Bruk av online instrumenter ved Nedre Romerike Vannverk (NRV)

Ny drikkevannsforvaltning fra 1.1.2004

EUs vanndirektiv og grunnvann

Drikkevannsforskriften har forbud mot forurensning av ledningsnett

EUs vanndirektiv – Synspunkter fra jordbruksnæringen

Mattilsynet – hva vil det bety for VA-sektoren??

Luktproblemer i kommunale ledningsnett – hvor og hvorfor det oppstår og metoder for bekjempelse

Et system for årsrapportering av vannkvalitet, tilførsler og tiltak for et helt vassdrag. Eksempel fra Leiravassdraget på Romerike

Blågrønnalger i ferskvann – hvordan er utbredelsen og hvilken betydning har disse for de badende