Vann på Nett

Vannkvalitet

Utfordringer med vannkvalitet med hensyn til hygiene i restaurerte urbane vassdrag som benyttes til bading, rekreasjon og parkmiljø

Gjenåpning av byvassdrag: forekomst, kilder og rensing av E.coli i Teglverksdammen i Hovinbekken, Oslo

Definisjon av hygieniske barrierer i grunnvannsforsyninger. Hva er status for vannkvaliteten i grunnvannsforsyninger?

Hvorfor er Pollevannet spesielt?

Tap av jord som følge av flom og ras: Hva vet vi og hva kan gjøres?

Tiltaksgjennomføring i Vannområde Oslo

Bruk av kobber- og sølvioner til kontroll av legionellavekst

Metode for å korrigere analyseresultater for tungmetall i ufiltrerte vannprøver for bakgrunnsnivå fra suspendert leire. Basert på prøvetaking i Søra og på Heggstadmoen 2011 og 2013

Nytt fra Folkehelseinstituttet: Plantevernmidler i drikkevann – en helserisiko? Noen helsemessige vurderinger opphører ved Folkehelseinstituttet

Karakterisering av avløpsvann fra norske landbaserte settefiskanlegg

Passive sampling for monitoring fate ad transport of organic contaminants – field examples

Vil klimaendringene øke sannsynligheten for vannbåren sykdom? Scenarier for fremtiden

Landbrukets utvikling siden 1950. Utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten

Multiple Linear Regression Models for Estimating Microbial Load in a Drinking Water Source: Case from the Glomma River, Norway

Grunnvannsforsyning fra løsmasser som hygienisk barriere – styrker og svakheter i et klima i endring

Forventede effekter av klimaendringer på vannforsyningssystemet, fra nedbørfelt til tappekran. Finnes det metoder for å tilpasse seg?

Nytt fra NIVA: På hva og hvordan reagerer ferskvann?

Jordbruk og vasskvalitet i vekstområdet Jæren

Laboratorieanalyser av suspendert stoff, fosfor og nitrogen i turbide vannprøver – usikkerhet og metodeutfordringer

Eksempler på forurensningsepisoder relatert til bruk av råsprengte tunneler, haller og høydebasseng

Hur kan GIS-modellering utgöra ett stöd för mikrobiell riskvärdering?

Risikovurderinger på drikkevannsområdet – hvordan kan disse benyttes av Mattilsynet?

Hvilke bergarter kan gi problemer med vannkvaliteten i råsprengte tunneler og bassenger?

Bladet fra munnen: Rent vann og økt matproduksjon – kan vi få både i pose og sekk?

Impact of rainfall on bathing water quality – a case study of Fiskevollbukta, Inner Oslofjord, Norway

Vannkjemiske effekter av avsmelting fra et snødeponi

Betydning av vannmiljøet ved produksjon av laksefisk i lukkede systemer i sjø

Betydningen av vannføring i bekker og elver for vurdering av vannkvalitet

Water chemistry and acidification recovery in Rogaland County

Virkningen av økt nedbør, en følge av klimaendring, på avrenning av tarmbakterier og parasitter fra beiteområder