Vann på Nett

Vannkvalitet

Skjoldkreps – eit viktig næringsdyr i høgfje som er sterkt påverka av miljøfaktorar

Utfordringer med vannkvalitet med hensyn til hygiene i restaurerte urbane vassdrag som benyttes til bading, rekreasjon og parkmiljø

Gjenåpning av byvassdrag: forekomst, kilder og rensing av E.coli i Teglverksdammen i Hovinbekken, Oslo

Definisjon av hygieniske barrierer i grunnvannsforsyninger. Hva er status for vannkvaliteten i grunnvannsforsyninger?

Hvorfor er Pollevannet spesielt?

Tap av jord som følge av flom og ras: Hva vet vi og hva kan gjøres?

Tiltaksgjennomføring i Vannområde Oslo

Bruk av kobber- og sølvioner til kontroll av legionellavekst

Metode for å korrigere analyseresultater for tungmetall i ufiltrerte vannprøver for bakgrunnsnivå fra suspendert leire. Basert på prøvetaking i Søra og på Heggstadmoen 2011 og 2013

Nytt fra Folkehelseinstituttet: Plantevernmidler i drikkevann – en helserisiko? Noen helsemessige vurderinger opphører ved Folkehelseinstituttet

Karakterisering av avløpsvann fra norske landbaserte settefiskanlegg

Passive sampling for monitoring fate ad transport of organic contaminants – field examples

Vil klimaendringene øke sannsynligheten for vannbåren sykdom? Scenarier for fremtiden

Landbrukets utvikling siden 1950. Utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten

Multiple Linear Regression Models for Estimating Microbial Load in a Drinking Water Source: Case from the Glomma River, Norway

Grunnvannsforsyning fra løsmasser som hygienisk barriere – styrker og svakheter i et klima i endring

Forventede effekter av klimaendringer på vannforsyningssystemet, fra nedbørfelt til tappekran. Finnes det metoder for å tilpasse seg?

Nytt fra NIVA: På hva og hvordan reagerer ferskvann?

Impact of rainfall on bathing water quality – a case study of Fiskevollbukta, Inner Oslofjord, Norway

Vannkjemiske effekter av avsmelting fra et snødeponi

Betydning av vannmiljøet ved produksjon av laksefisk i lukkede systemer i sjø

Betydningen av vannføring i bekker og elver for vurdering av vannkvalitet

Water chemistry and acidification recovery in Rogaland County

Jordbruk og vasskvalitet i vekstområdet Jæren

Laboratorieanalyser av suspendert stoff, fosfor og nitrogen i turbide vannprøver – usikkerhet og metodeutfordringer

Eksempler på forurensningsepisoder relatert til bruk av råsprengte tunneler, haller og høydebasseng

Hur kan GIS-modellering utgöra ett stöd för mikrobiell riskvärdering?

Risikovurderinger på drikkevannsområdet – hvordan kan disse benyttes av Mattilsynet?

Hvilke bergarter kan gi problemer med vannkvaliteten i råsprengte tunneler og bassenger?

Bladet fra munnen: Rent vann og økt matproduksjon – kan vi få både i pose og sekk?