01.11.23 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

Det årlige «Nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker» ble arrangert for første gang i 2010, og er etablert som det fremste forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. Årets arrangement ble gjennomført i hybrid versjon i Miljødirektoratets lokaler i Trondheim.

Oppretting av «gamle synder» i elver og våtmarker gir samfunnsnytte på mange politikkområder: forbedringer for biologisk mangfold og natur, naturbasert klimatilpasning gjennom flomdemping og overvannshåndtering, redusert forurensing av næringsstoffer og miljøgifter, rekreasjon og folkehelse, og bidrag til mer attraktive landskaper og tettsteder.

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økt oppmerksomhet. FNs bærekraftsmål nr. 6 og 15 har delmål om å restaurere vannrelaterte økosystemer, og FN har utpekt 2021-2030 som tiåret for restaurering. De nye målene under naturavtalen Montreal-Kunming sier at 30 % av forringede økosystemer skal restaureres. Også i EUs naturmangfold-strategi under Green Deal er det et mål om å at 25.000 km skal renne/flyte fritt innen 2030, ved at naturlige sammenhenger i vassdraget og tilhørende flommark restaureres, og bidra til at vanndirektivets miljømål nås. Departementene ga i 2022 tilslutning til den nye nasjonale strategien for restaurering av vassdrag 2021-2030. Samtidig gjennomføres den reviderte planen for restaurering av våtmark i Norge for årene 2021-2025.

Som vanlig arrangeres seminaret i samarbeid mellom Restaureringsprosjektet under Direktoratsgruppen for vannforvaltning og Norsk vannforening.

Program

Se opptakene her (scroll ned på listen)