Vann på Nett

2014

Innhold 2014/4

Innhold 2014/3

Innhold 2014/2

Innhold 2014/1

Er blåblå, blått nok?

Norsk vannforening 50 år: Fra de stabile 1950-årene inn i de turbulente 60-årene. Drivkreftene bak opprettelsen. Foreningen etableres

Gjødselfabrikk på IVAR IKS, Sentralrenseanlegg Nord-Jøren (SJN)

Store forventninger til overvannsutvalget

Nytt fra NIVA. Harde fakta om bløt bunn

Erfaringer fra Borregaard med vannforskriften

Bladet fra munnen: Vern av vassdrag – holder verneplanen vann?

Bokanmeldelse: Som fisken i vannet – en biografi av Iacob Dybwad Sømme

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? – Resultater fra store overvåkings- og kartleggingsundersøkelser

Styrelederen har ordet

Nytt fra Norsk Vann. Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Erfaringer fra kommune-Norge med vannforskriften

Hva har vi lært etter 35 års overvåking av ferskvannskreps i Steinsfjorden?

Nytt fra Miljødirektoratet: Nytt og revidert klassifiseringssystem for vann

Plantevernmidler som miljøgifter i akvatisk miljø?

Med bena godt plantet i vannet

Nytt fra Standard Norge. Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsaming av drikkevatn

Fornyelse av VA-nettet i 2013

Overvåking for å identifisere kilder til fosfor i Haldenvassdraget

Nytt fra NIVA: Vanndirektivets betydning for industrien, Fjerning av luktplager i Kyllaren, Askvoll, – kort rapport frå tiltaket

Vann og energi i et verdensperspektiv

Kan cyanobakterietoksiner i drikkevann føre til sykdommer som alzheimer og ALS?

Nytt fra Standard Norge. Dolomittmarmor til drikkevannsbehandling

Nytt fra NIVA: På hva og hvordan reagerer ferskvann?

Kjemisk karakterisering av sediment i rensebassenger for vegavrenning

Nytt fra NTNU: Ekskursjon i fag TVM4125 VA-teknikk grunnkurs