Vann på Nett

2014

Innhold 2014/4

Innhold 2014/3

Innhold 2014/2

Innhold 2014/1

Landbrukets utvikling siden 1950. Utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten

The Anammox process for nitrogen removal from wastewater – achievements and future challenges

Nytt fra Bioforsk: Nye fakta om vannforskriften og landbruket

Nytt sykehus, ny påslippstillatelse

Forsøk med drone til miljøovervaking i innsjø

Kost-effekt-kalkulator for vurderinger av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer

Assessment of a biofilm reactor coupled with membrane filtration for increased ammonia conversion, and reduced particle and nitrogen concentratin in marine recirculating aquacultur systems (RAS)

Nytt fra Standard Norge: Wapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 – Ca- og Mg-salg og CO2 til handsaming av drikkevatn

Bruk av kommunedelplan for vnan og avløp som strategisk verktøy

Forventede effekter av klimaendringer på vannforsyningssystemet, fra nedbørfelt til tappekran. Finnes det metoder for å tilpasse seg?

Restaurering og grønnsoneplaner rundt Storvannet i Hammerfest kommune

Membranfiltrering – aktuell teknologi som smittebariere mot Moritella viscosa i lukkede oppdrettssystemer

Nytt fra NTNU: Overvannshåndtering (OVH) – En nødvendig fagdisiplin for fremtiden

COD-analysen måste behållas! – Ett diskussionsinlägg

Er eksisterende godkjenningsordning for minirenseanlegg tilstrekkelig for å sikre godt dokumenterte og egnede minirenseanlegg for ulike typer bebyggelse i Norge?

Rekruttering av sivilingeniører og ingeniører til VA-sektoren – Status og prognoser

Effekten av bølger og strøm på atortarens morfologi

NYTT fra EWA

Nytt fra Miljødirektoratet. Vassdragsrestaurering: Status i Europa og nasjonalt seminar 2014

Basisovervåking i ferskvann iht. vannforskriften – forslag til nettverk av vannforekomster og noen erfaringer så langt

Er blåblå, blått nok?

Norsk vannforening 50 år: Fra de stabile 1950-årene inn i de turbulente 60-årene. Drivkreftene bak opprettelsen. Foreningen etableres

Gjødselfabrikk på IVAR IKS, Sentralrenseanlegg Nord-Jøren (SJN)

Store forventninger til overvannsutvalget

Nytt fra NIVA. Harde fakta om bløt bunn

Erfaringer fra Borregaard med vannforskriften