Vann på Nett

2014

Innhold 2014/4

Innhold 2014/3

Innhold 2014/2

Innhold 2014/1

Restaurering og grønnsoneplaner rundt Storvannet i Hammerfest kommune

Membranfiltrering – aktuell teknologi som smittebariere mot Moritella viscosa i lukkede oppdrettssystemer

Nytt fra NTNU: Overvannshåndtering (OVH) – En nødvendig fagdisiplin for fremtiden

COD-analysen måste behållas! – Ett diskussionsinlägg

Er eksisterende godkjenningsordning for minirenseanlegg tilstrekkelig for å sikre godt dokumenterte og egnede minirenseanlegg for ulike typer bebyggelse i Norge?

Rekruttering av sivilingeniører og ingeniører til VA-sektoren – Status og prognoser

Effekten av bølger og strøm på atortarens morfologi

NYTT fra EWA

Nytt fra Miljødirektoratet. Vassdragsrestaurering: Status i Europa og nasjonalt seminar 2014

Basisovervåking i ferskvann iht. vannforskriften – forslag til nettverk av vannforekomster og noen erfaringer så langt

Er blåblå, blått nok?

Norsk vannforening 50 år: Fra de stabile 1950-årene inn i de turbulente 60-årene. Drivkreftene bak opprettelsen. Foreningen etableres

Gjødselfabrikk på IVAR IKS, Sentralrenseanlegg Nord-Jøren (SJN)

Store forventninger til overvannsutvalget

Nytt fra NIVA. Harde fakta om bløt bunn

Erfaringer fra Borregaard med vannforskriften

Bladet fra munnen: Vern av vassdrag – holder verneplanen vann?

Bokanmeldelse: Som fisken i vannet – en biografi av Iacob Dybwad Sømme

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? – Resultater fra store overvåkings- og kartleggingsundersøkelser

Styrelederen har ordet

Nytt fra Norsk Vann. Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Erfaringer fra kommune-Norge med vannforskriften

Hva har vi lært etter 35 års overvåking av ferskvannskreps i Steinsfjorden?

Nytt fra Miljødirektoratet: Nytt og revidert klassifiseringssystem for vann

Plantevernmidler som miljøgifter i akvatisk miljø?

Med bena godt plantet i vannet