Vann på Nett

2014

Nytt fra Standard Norge: Wapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 – Ca- og Mg-salg og CO2 til handsaming av drikkevatn

Bruk av kommunedelplan for vnan og avløp som strategisk verktøy

Forventede effekter av klimaendringer på vannforsyningssystemet, fra nedbørfelt til tappekran. Finnes det metoder for å tilpasse seg?

Restaurering og grønnsoneplaner rundt Storvannet i Hammerfest kommune

Membranfiltrering – aktuell teknologi som smittebariere mot Moritella viscosa i lukkede oppdrettssystemer

Nytt fra NTNU: Overvannshåndtering (OVH) – En nødvendig fagdisiplin for fremtiden

COD-analysen måste behållas! – Ett diskussionsinlägg

Er eksisterende godkjenningsordning for minirenseanlegg tilstrekkelig for å sikre godt dokumenterte og egnede minirenseanlegg for ulike typer bebyggelse i Norge?

Rekruttering av sivilingeniører og ingeniører til VA-sektoren – Status og prognoser

Effekten av bølger og strøm på atortarens morfologi

NYTT fra EWA

Nytt fra Miljødirektoratet. Vassdragsrestaurering: Status i Europa og nasjonalt seminar 2014

Basisovervåking i ferskvann iht. vannforskriften – forslag til nettverk av vannforekomster og noen erfaringer så langt

Er blåblå, blått nok?

Norsk vannforening 50 år: Fra de stabile 1950-årene inn i de turbulente 60-årene. Drivkreftene bak opprettelsen. Foreningen etableres

Gjødselfabrikk på IVAR IKS, Sentralrenseanlegg Nord-Jøren (SJN)

Store forventninger til overvannsutvalget

Nytt fra NIVA. Harde fakta om bløt bunn

Erfaringer fra Borregaard med vannforskriften

Bladet fra munnen: Vern av vassdrag – holder verneplanen vann?

Bokanmeldelse: Som fisken i vannet – en biografi av Iacob Dybwad Sømme

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? – Resultater fra store overvåkings- og kartleggingsundersøkelser

Styrelederen har ordet

Nytt fra Norsk Vann. Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Erfaringer fra kommune-Norge med vannforskriften

Hva har vi lært etter 35 års overvåking av ferskvannskreps i Steinsfjorden?

Nytt fra Miljødirektoratet: Nytt og revidert klassifiseringssystem for vann

Plantevernmidler som miljøgifter i akvatisk miljø?

Med bena godt plantet i vannet

Nytt fra Standard Norge. Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsaming av drikkevatn