Vann på Nett

2014

En historie om Humus i vann

Håndtering av overvann og sigevann ved Tønsberg fyllplass

Styrtregn og avrenning fra grønne tak med sedumvegetasjon

Klimaendringer i Norge – Økt ekstremvær?

Styrelederen har ordet

Reduksjon i sur nedbør siden 70- og 80-tallet har ført til betydelig økning i fosforavrenning fra skog- og landbruksnedbørfelt til innsjøer i Sør-Norge

Grunnvannsforsyning fra løsmasser som hygienisk barriere – styrker og svakheter i et klima i endring

Kontinuerlig biofilmprosess for biologisk fosforfjerning

Vil klimaendringene øke sannsynligheten for vannbåren sykdom? Scenarier for fremtiden

Nytt styre i foreningen 2014-2015

VANN for 40 år siden: Helhetsplaner for stell av vassdrag

Mikrooppfølgingsprogrammer – Eksempler fra store utbyggingsprosjekter – Gardrmoenutbyggingen, Holmenkollen, Fornebu

Infrastructure Asset Management – a proposed framework for Norwegian water utilities

Analysis of water for protozoan parasites is expensive – why not use indicator organisms?

Norsk vannforneing 50 år: Fra 1964 til i dag – Norsk vannforening har satt vannutfordringene under debatt i et halvt århundre

Nytt fra NIVA: Tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Hva gjør vi når regnet styrter ned?

Statistical models for structural reliability analysis of water mains

Bakteriereduksjon gjennom behandlingstrinnene på Holsfjordanlegget og Aurevannsanlegget

Utprøving av et GIS-basert planleggingsverktøy i vannområdeforvaltningen

Nytt fra Norsk Vann: Nye rapporter fra Norsk Vann Prosjekt

Håndtere overvannet i rør eller på overflaten?

Fault tree analysis as a tool for risk assessment and its use for Infrastructure Asset Management in Water utilities

Landbrukets utvikling siden 1950. Utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten

The Anammox process for nitrogen removal from wastewater – achievements and future challenges

Nytt fra Bioforsk: Nye fakta om vannforskriften og landbruket

Nytt sykehus, ny påslippstillatelse

Forsøk med drone til miljøovervaking i innsjø

Kost-effekt-kalkulator for vurderinger av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer

Assessment of a biofilm reactor coupled with membrane filtration for increased ammonia conversion, and reduced particle and nitrogen concentratin in marine recirculating aquacultur systems (RAS)