20.-21.09.22 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

Det årlige, nasjonale seminaret er forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. Dette var det 13. nasjonale seminaret i rekken. Arrangementet ble gjennomført i hybrid versjon, med fysisk fremmøte hos Miljødirektoratet på Helsfyr i Oslo, men også med streaming av første dag. Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro åpnet seminaret.

Oppretting av «gamle synder» i elver og våtmarker samfunnsnytte på mange politikkområder: forbedringer for biologisk mangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning, redusert forurensing, styrket overvannshåndtering og mer attraktive tettsteder.

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økt oppmerksomhet i mange land. FNs bærekraftsmål nr. 6 og 15 har delmål om å restaurere vannrelaterte økosystemer, og FN har utpekt 2021-2030 som tiåret for restaurering. Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold sier at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres. Også i EUs naturmangfold-strategi under Green Deal er det et mål om å at 25.000 km skal flyte fritt innen 2030, ved at naturlige sammenhenger i vassdraget og tilhørende flommark restaureres.

Program

Se opptakene her (scroll ned på listen)