Vann på Nett

2016

Hvorfor er Pollevannet spesielt?

Vil meter over havet ha innvirkning på myrenes pH-verdi?

VANN for 40 år siden: Om fremmedarbeidere, papirløse ekteskap, utslippsavgifter og andre kompliserte spøsmål

Nytt fra FHI: Nytt forskningsprosjekt: Impact of climate change on association between extreme weather events and waterborne illness – «Klimaprosjektet»

Nytt fra NIVA: Miljøgiftstatus langs norskekysten. Implementering av EUs vanndirektiv i norsk lovgivning gir store utslag i klassifiseringen av norske vannforekomster

Nytt fra Norsk Vann: Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Nytt fra Vannrensegruppe ved SINTEFSINTEF: Internasjonalt FoU-samarbeid med fokus på drikkevannsrensing med membraner

Nytt fra NTNU: Sveinn Torfi Thorolfsson blir pensjonist

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsamling av drikkevatn

Leder: Den vanskelige avveiningen

Innhold 2016/2

Hydrological Assessmeng of Water Resources in Bergen

Leder: Ekstra midler til vannforvaltning

Bladet fra munnen: Et «Fader vår» i klimaendringenes tidsalder

Styrelederen har ordet 1/2016

Magnesium i drikkevannet – Kan rørhelse og folkehelse bli ett?

Uttesting av metoder for kvantifisering av kanterosjon i leirvassdrag, og betydning av kanterosjon for fosfortap til vannforekomstene

Reker i Indre Oslofjord – overvåking i perioden 2000-2014

Tilpasning til en våt framtid – OPpsummerte inntrykk fra seminarer om klimatilpasning i praksis

NVEs kulturminneplan og dokumentasjonsprosjekt

Tap av jord som følge av flom og ras: Hva vet vi og hva kan gjøres?

Frie fiskeveger – Utbedring av vandringshinder for fisk

Slik kan skitten bilvask bli renere

Tilsynsaksjon bilvask 2015. Hva ville vi kontrollere og hva er erfaringene?

Bilvaskaksjonen 2016 i Kristiansand

Er det sammenheng mellom tilstanden på a vløpsnettet og graden av fornyelse i kommunene i Norge?

Grønn laser som verktøy for kartlegging av elvebunn

Svar til Dag Hongve og Karl-Jan Erstad på innlegget «Godkjenning av vannverkskjemikaler» i VANN 3/2015

VANN for 40 år siden: Drift av kloakk

Nytt fra FHI