Vann på Nett

2016

Nytt fra NIVA

Nytt fra Norsk Vann

Nytt fra Standard Norge

Nytt fra VAV Oslo kommune

Nytt fra EWA: Vann og avløp i kaldere klima og partikkelseparasjon

Magnesium i drikkevannet – Kan rørhelse og folkehelse bli ett?

Uttesting av metoder for kvantifisering av kanterosjon i leirvassdrag, og betydning av kanterosjon for fosfortap til vannforekomstene

Reker i Indre Oslofjord – overvåking i perioden 2000-2014

Tilpasning til en våt framtid – Oppsummerte inntrykk fra seminarer om klimatilpasning i praksis

NVEs kulturminneplan og dokumentasjonsprosjekt

Tap av jord som følge av flom og ras: Hva vet vi og hva kan gjøres?

Frie fiskeveger – Utbedring av vandringshinder for fisk

Slik kan skitten bilvask bli renere

Hvilke regler gjelder for utslipp av oljeholdig avløpsvann? Hvordan fungerer reglene? Er det behov for endringer?

Tilsynsaksjon bilvask 2015. Hva ville vi kontrollere og hva er erfaringene?

Bilvaskaksjonen 2015 i Kristiansand

Er det sammenheng mellom tilstanden på avløpsnettet og graden av fornyelse i kommunene i Norge?

Grønn laser som verktøy for kartlegging av elvebunn

Svar til Dag Hongve og Karl-Jan Erstad på innlegget «Godkjenning av vannverkskjemikalier» i VANN 3/2015

VANN for 40 år siden: Drift av kloakkrenseanlegg og forsuring og avsyring av sure vassdrag

Nytt fra Folkehelseinstituttet

Nytt fra NIVA: Nytt verktøy kan simulere og forutsi fremtidens forurensninger

Nytt fra Norsk Vann: Nytt verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Nytt fra Standard Norge

Nytt fra VA-etaten Oslo kommune: Faktaark om håndtering av overvann lansert

Nytt fra EWA

Fagtreff og seminarer våren 2016

Ekstra midler til vannforvaltning i statsbudsjettet – hva nå?

Innhold 2016/1