Vann på Nett

Landbruksforurensning

Hvilke er de kritiske prosessene for modellering av avrenning fra landbruket? Har vi tilstrekkelig kunnskap for tiltaksanalyser i landbruket?

Råd om kokevarsel ved forurensning av drikkevann med E. coli eller intestinale enterokokker

Overvåkingen i Mjøsvassdraget

Kritiske arealer for avrenning av fosfor fra jordbruket

Hva kan gjøres for å bedre innsjøer som er påvirket av jordbruksforurensning?

Langtidstrender i jordbrukspåvirkede bekker

Vatn og planteproduksjon i jordbruket

Hvorfor blir ikke de jordbruksforurensede innsjøer bra?

Klimaendringer – endret avrenning fra jordbruksarealer – effekt på forurensning

Pesticider i avrenning fra norske golfbaner

Vegetasjonssoner som tiltak mot avrenning av plantevernmidler og næringsstoffer i nedbørfelt

Funn av plantevernmidler i sigevann fra avfallsdeponier for kommunalt avfall

Mjøsa – reddet eller truet?

EUs vanndirektiv – Synspunkter fra jordbruksnæringen

Samordnet forskrift – organiske gjødselvarer

Fosforindeks – Utvikling av risiko-indeks for fosfortap fra jordbruksarealer

Bruk av «JOVA – Jord- og vannovervåking i landbruket» til rapportering

Avrenning og næringsstofftap fra jordbruksarealer ved ekstreme værforhold i høstperioder. Resultater fra JOVÅ programmet høsten 2000

Fangdammer/konstruerte våtmarker som et tiltak i restaurering av vassdrag

Kartlegging av miljøeffekter – Presentasjon av et nytt overvåkingsprogram for pesticider på golfbaner

Redusert risiko ved bruk av plantevernmidler – muligheter og begrensninger

Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmiddel

Resultater fra 5 års overvåking av pesticider i Norge

Plantevernmidler. Godkjenningsordningen i Norge. Bruk og forbruk. Vurdering av potensiell fare for vannforurensning

Miljøeffekter av plantevernmiddelrester i vann

Plantevernmidler i utvalgte drikkevannskilder i Norge. Rapport fra en undersøkelse i 1997

Godkjenning av plantevernmidler. Vurdering av fare for vannforurensning

«Biologiske renseparker i Frøylandsåna». Utforming, effekter og modellering av renseparker

Myndighetenes tilrettelegging for etablering av rensetiltak i kulturlandskapet

Forurensningsbegrensende effekter av vegetasjonssoner i jordbrukslandskapet