Vann på Nett

Landbruksforurensning

Betydning av spreddt avløp i jordbrukslandskapet

Ny dam i Storåna, Sandnes kommune

Overvåking for å identifisere kilder til fosfor i Haldenvassdraget

Landbrukets utvikling siden 1950. Utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten

Kost-effekt-kalkulator for vurderinger av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer

Plantevernmidler som miljøgifter i akvatisk miljø?

Reduksjon i sur nedbør siden 70- og 80-tallet har ført til betydelig økning i fosforavrenning fra skog- og landbruksnedbørfelt til innsjøer i Sør-Norge

Jordbruk og vasskvalitet i vekstområdet Jæren

Nytt fra Bioforsk. Langtidsovervåking av landbruksbekker 1992-2010

Målretting av miljøtiltakene

Virkningen av økt nedbør, en følge av klimaendring, på avrenning av tarmbakterier og parasitter fra beiteområder

Plantevernmidler i bekker og elver i jordbruksområder – resultater fra JOVA-programmet 1995-2010

Solutin for eutrophication of the lake Årungen by removal of sediments

Avløpsslam i jordbruket – risiko for fosfortap

Biotilgjengelighet av fosfor fra jordbruksavrenning – kunnskapsstatus

Landbrukskontoret som vannforvalter

Jordbrukets nitrogen- og forforutslipp – status og trender

Vann for 40 år siden: Om norsk EF-medlemskap og forurensning fra landbruket

Vannkvalitet i to bekker fra jordbruksområder i Sørøst-Norge: Skuterud- og Mørdrebekken

Eksemplet Bognelva – hensikt/mål og hvordan fikk man utløst de nødvendige ressurser? Erfaringer og generelle råd

Mjøsa – den gang – og nå. Våre suksessfaktorer

Strømningsveier for vann, partikler og næringsstoffer i jord

Fosfor i matkjeden – hvor forsvinner fosforet?

Nytt fra Bioforsk

Tilstanden til grøftesystemer i Norge, behov og økonomi ved nygrøfting

Grøfting og pakkingsskader

Landbrukets oppfølging av EUs Vanndirektiv

Noen betraktninger om kostnadseffektivitet ved jordbrukstiltak mot vannforurensning

Development of cyanobacteria in Årungen

Hvordan ulik vegetasjon påvirker renseprosesser i vegetasjonssoner i jordbrukslandskapet