Vann på Nett

Landbruksforurensning

Betydning av spreddt avløp i jordbrukslandskapet

Ny dam i Storåna, Sandnes kommune

Kost-effekt-kalkulator for vurderinger av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer

Plantevernmidler som miljøgifter i akvatisk miljø?

Reduksjon i sur nedbør siden 70- og 80-tallet har ført til betydelig økning i fosforavrenning fra skog- og landbruksnedbørfelt til innsjøer i Sør-Norge

Overvåking for å identifisere kilder til fosfor i Haldenvassdraget

Landbrukets utvikling siden 1950. Utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten

Jordbruk og vasskvalitet i vekstområdet Jæren

Nytt fra Bioforsk. Langtidsovervåking av landbruksbekker 1992-2010

Målretting av miljøtiltakene

Virkningen av økt nedbør, en følge av klimaendring, på avrenning av tarmbakterier og parasitter fra beiteområder

Plantevernmidler i bekker og elver i jordbruksområder – resultater fra JOVA-programmet 1995-2010

Solutin for eutrophication of the lake Årungen by removal of sediments

Avløpsslam i jordbruket – risiko for fosfortap

Biotilgjengelighet av fosfor fra jordbruksavrenning – kunnskapsstatus

Landbrukskontoret som vannforvalter

Vannkvalitet i to bekker fra jordbruksområder i Sørøst-Norge: Skuterud- og Mørdrebekken

Eksemplet Bognelva – hensikt/mål og hvordan fikk man utløst de nødvendige ressurser? Erfaringer og generelle råd

Jordbrukets nitrogen- og forforutslipp – status og trender

Vann for 40 år siden: Om norsk EF-medlemskap og forurensning fra landbruket

Grøfting og pakkingsskader

Mjøsa – den gang – og nå. Våre suksessfaktorer

Strømningsveier for vann, partikler og næringsstoffer i jord

Fosfor i matkjeden – hvor forsvinner fosforet?

Nytt fra Bioforsk

Tilstanden til grøftesystemer i Norge, behov og økonomi ved nygrøfting

Landbrukets oppfølging av EUs Vanndirektiv

Noen betraktninger om kostnadseffektivitet ved jordbrukstiltak mot vannforurensning

Development of cyanobacteria in Årungen

Hvordan ulik vegetasjon påvirker renseprosesser i vegetasjonssoner i jordbrukslandskapet