Vann på Nett

Beskrivelser av resipienter/vannforekomster

Lokalt engasjement i Nedre Otra

Biologisk mangfold i bløtbunnsfaunasamfunn langs kysten av Sør-Norge

Endringer i individtetthet hos bløtbunnfaunaen langs kysten av Sør-Norge i 1980-1997

Forurensningen av Gaula

Biologisk mangfold i Haldenvassdraget, med hovedvekt på ferskvannssnegl og krepsdyr

Fisken i Haldenvassdraget

Registrering og bevaring av kulturminner langs vassdrag, vassdragsformidling i Norge

Haldenvassdragets Kanalmuseum – integrering av natur- og kulturhistorie

Bakgrunn for seminar om Haldenvassdraget

Haldenvassdraget – menneske og vannveien i historisk perspektiv

Den økonomiske utnyttelsen av Haldenvassdraget

Haldenvassdragets personlighet – om natur og limnologiske forhold

Hvilken kvalitet bør fjorden ha?

Resultater fra fem års undersøkelser av kystområdene i Sør-Norge

Tilbakeblikk på den katastrofale gassutblåsninga frå Lake Nyos i Kamerun, 21. august 1986

Miljøtilstanden i Ytre Oslofjord

Vannmiljøet i Grenlandsfjordene. Virkning av tiltak mot utslipp av næringssalter

Hva truer Oslofjordens vannkvalitet?

Verneverdige innsjøer på Øvre Romerike

Hva har skjedd og hva vil skje med de biologiske og kjemiske forhold i Skagerrak?

Marint liv dør på Skagerakkysten. Tar Miljøverndepartementet ansvaret for mottiltak?

Beregning av fosfortilførsler til en innsjø. Eksempelet Mjøsa

Norske tilførsler av fosfor og nitrogen til Skagerak

Tilførsler av næringssalter til kystområder i Norge

Auka vassutskifting i Skjoldafjorden. Om moglege fysiske tiltak, konsekvenser og kostnader

Masseoppblomstringen av Chrysochromulina polylepis i Skagerak i mai 1988

Algeoppblomstringen i Skagerak mai 1988-Effekter på fisk og bunnfauna på Sørlandskysten.

Näringsemnesomsättningen vid svenska västkusten

Invasjon av planktonalgen Chrysochromulina polylepis langs Sør-Norge imai 1988.Aktuelle virkninger på organismesamfunn langs kysten

Forureningstilstanden i Århus Bugt og tilgrænsende farvande