Vann på Nett

Beskrivelser av resipienter/vannforekomster

Lokalt engasjement i Nedre Otra

Biologisk mangfold i bløtbunnsfaunasamfunn langs kysten av Sør-Norge

Endringer i individtetthet hos bløtbunnfaunaen langs kysten av Sør-Norge i 1980-1997

Forurensningen av Gaula

Bakgrunn for seminar om Haldenvassdraget

Haldenvassdraget – menneske og vannveien i historisk perspektiv

Den økonomiske utnyttelsen av Haldenvassdraget

Haldenvassdragets personlighet – om natur og limnologiske forhold

Biologisk mangfold i Haldenvassdraget, med hovedvekt på ferskvannssnegl og krepsdyr

Fisken i Haldenvassdraget

Registrering og bevaring av kulturminner langs vassdrag, vassdragsformidling i Norge

Haldenvassdragets Kanalmuseum – integrering av natur- og kulturhistorie

Tilbakeblikk på den katastrofale gassutblåsninga frå Lake Nyos i Kamerun, 21. august 1986

Miljøtilstanden i Ytre Oslofjord

Hvilken kvalitet bør fjorden ha?

Resultater fra fem års undersøkelser av kystområdene i Sør-Norge

Vannmiljøet i Grenlandsfjordene. Virkning av tiltak mot utslipp av næringssalter

Hva truer Oslofjordens vannkvalitet?

Verneverdige innsjøer på Øvre Romerike

Hva har skjedd og hva vil skje med de biologiske og kjemiske forhold i Skagerrak?

Marint liv dør på Skagerakkysten. Tar Miljøverndepartementet ansvaret for mottiltak?

Tilførsler av næringssalter til kystområder i Norge

Auka vassutskifting i Skjoldafjorden. Om moglege fysiske tiltak, konsekvenser og kostnader

Beregning av fosfortilførsler til en innsjø. Eksempelet Mjøsa

Norske tilførsler av fosfor og nitrogen til Skagerak

Forurensningssituasjonen i Grenlandsfjordene og dens betydning for brukerinteressene

Forurensninger av nordiske kystfarvann med hovedvekt på forholdene i Kattegatt og Skagerak.

Forurensningen av norske kystområder – mål og strategi

Strömmerna vid svenska Västkusten

Masseoppblomstringen av Chrysochromulina polylepis i Skagerak i mai 1988