03.03.22 Eksempler på sirkulære avløpssystemer i Europa og Norge

Det er strenge krav om opprydding i avløpssektoren, med korte frister – rekker vi å planlegge for sirkulære avløpsløsninger?

Behovet for å redusere utslippene fra avløpssektoren gjør at forurensningsmyndighetene stiller krav om oppgradering av de kommunale renseanleggene, samt opprydding i avløp i spredt bebyggelse, med korte frister. Er kommunene i stand til å møte disse kravene og samtidig ta i bruk løsninger som i større grad utnytter ressursene?

I dette seminaret ble det presentert erfaringer fra sirkulære avløpssystemer i Europa, samt eksempler på prosjekter under utvikling i Norge. I hvilken grad bidrar myndighetskravene og virkemiddelapparatet til implementering av sirkulære systemer? I hvilken grad kan det legges føringer gjennom kommunal planlegging?

Seminaret inngikk i Norsk vannforenings seminarprogram og var et samarbeid mellom Norsk vannforening og Forum for sirkulær økonomi i avløpsbransjen.

Program

Se opptaket her