22.03.22 Verdens vanndag 2022: Grunnvann – gjør det usynlige synlig

Grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs, og i store deler av verden eneste kilde til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør imidlertid en stadig økende trussel for grunnvannet. For å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult må vi både beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen. Verdens vanndag 2022 setter dette på dagsorden. Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day».

Godt gjemt under bakken er grunnvann en usynlig, skjult skatt. I mange områder av verden er dette den eneste ferskvannsressursen. Grunnvann er usynlig, men betydningen av det er synlig overalt.

Nesten alt flytende ferskvann i verden er grunnvann, og det er en viktig vannkilde for drikkevannsforsyning, sanitærsystemer, jordbruk, industri og økosystemer. Men grunnvann er en ressurs under stort press. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer gjør at grunnvannet vil bli en stadig viktigere ressurs, samtidig som det utgjør en trussel for grunnvannet.

I store deler av verden er det et overforbruk av grunnvann. Mengden grunnvann som tas ut fra grunnvannsmagasinene, er større enn det som tilføres fra regn og snøsmelting. Økt menneskelig aktivitet medfører også økt forurensning av grunnvannet, noe som er problematisk siden det tar flerfoldige tiår å reparere skadene dette påfører grunnvannet.

Siden grunnvannet er svært viktig for både landbruk og som drikkevann, er det av avgjørende betydning å ta vare på verdens grunnvann. Hvis vi skal nå bærekraftsmålene om rent drikkevann for alle og å utrydde sult, må vi unngå at grunnvannsressursene svekkes ytterligere.

Program WD 22

Se opptaket her