12.04.21 Fagtreff: Risikobasert Vannovervåkning

Risikovurdering, farekartlegging, prøvetakingsplanlegging og overvåkning i framtiden.

I Askøy ble det i juni 2019 oppdaget et vannbårent utbrudd av Campylobacter, uten at det var signal som kunne tilsi at drikkevannet var blitt forurenset. Dette er et eksempel på at tradisjonell rutineovervåkning ikke er en garanti for å oppdage forurensningshendelser. Vi trenger andre tilnærminger for å redusere sannsynligheten for forurensning av drikkevannet.

I lys av blant annet hendelsen i Askøy og Mattilsynets tilsynskampanje med fokus på farekartlegging, skal dette fagtreffet diskutere begrepet «risikobasert vannovervåkning». Fagtreffet deles inn i to deler, der den første delen tar for seg risikovurdering, farekartlegging og prøvetakingsplanlegging hos ulike vannverkseiere. Den andre delen skal holde fokus på hva som kan skje på overvåkningsfronten i framtiden.

Opptaket finner du her

Prøvetakingsplan eksempel
Skjema Farekartlegging Norsk Vann
Skjema Risikovurdering Norsk Vann
Skjema Norsk Vann