Vann på Nett

2009

Sårbarhetsanalyse av vannverksinntak i Mjøsa ved bruk av matematiske strøm- og vannkvalitetsmodeller

Kulturvern og vern av akvatisk miljø – konflikter eller felles mål?

Bladet fra munnen: Skal oljen trylles sørover?

Nytt fra NIVA

Arkimedesskruen i Arekilen naturreservat

UV-desinfeksjon av drikkevann

Bladet fra munnen: Hva opptar ICH i disse dager?

Vannkvalitet i et kommersielt resirkuleringsanlegg for laks

Nytt fra Standard Norge

VANN for 40 år siden

Hva lærte vi av kokehendelsen i Oslo høsten 2007

Ny indeks basert på begroingsalger som kan brukes for å overvåke forsuring og kaling i norske elver. Et eksempel fra Yndesdalsvassdraget i Hordaland og Sogn og Fjordane

Modellering, en undervurdert metode for god utnyttelse av grunnvannsressursene?

Oppdrett til glede og bekymring

Nytt fra NIVA: Forsuring er en alvorlig trussel mot livet i havet

Klimaendringer og infrastruktur. Utfordringer for Avinor

Rensing av miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier – resultater fra en screening-analyse som omfatter fire renseanlegg

Godkjenning av minirenseanlegg i Norge

Bladet fra munnen: Den farefulle flasken

Nytt fra Norsk Vann: Nye rapporter fra Norsk Vann Prosjekt

Karakterisering av partikler og bruk av polymerer som hjelpekoagulanter og flokkulanter til behandling av avløpsvann

Sonevis indikatoranalyse for Trondheim vannledningsnett

Ny godkjenningsordning for minirenseanlegg – utfordringer sett fra kommunesiden

Forsuring i havet

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 – Ca- og Mg-salt til handsaming av drikkevatn

Utfordringer knyttet til bygging og drift av Norges største LOD-anlegg

Fossekallbiotop = småkraftverkressurs?

Miljø som aspekt ved innkjøp av fellingskjemikalier til VA-anlegg – og bruken av kriteriet «lavest mulig»

Oksygen i vann – hva er det beste for fisken?

Erfaringer med kildesporing av tungmetaller i avløpsnettet