Vann på Nett

2009

Dokumentasjon av UV-anlegg som hygienisk barriere

Bokanmeldelse: Vann – kilde til konflikt eller samarbeid?

Kobling tiltaksplaner og forvaltningsplaner etter vannforvaltningsforskriften

Hvordan kan avskjærende avløpsledninger med pumping bygges om for å redusere energiforbruket? Erfaringer fra Skien kommune

Hygieniske barrierer i koaguleringsanlegg

Styrelederen har ordet 2/2009

Havbruk og intelligente transportsystemer. Vann – fra trussel til mulighet

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Koagulering/partikkelseparasjon

Naturlige avsetninger som rensemedium. Hvilke mekanismer gjør at tilstrekkelig oppholdstid i umettet sone utgjør 2 hygieniske barrierer?

Nytt fra NIVA

Landbrukets oppfølging av EUs Vanndirektiv

Undersøkelser av mindre renseanlegg i Morsa-prosjektet – gir resultatene grunnlag for å foreslå etterpolering?

Vann og avløpssystemer for hytteområder i Sarpsborg kommune

Nytt fra Norsk Vann

Noen betraktninger om kostnadseffektivitet ved jordbrukstiltak mot vannforurensning

Krav om etterpolering av renset avløpsvann

Viktig høring av vannforvaltningsplanene

Desinfeksjon av drikkevann: en undersøkelse av mulige synergieffekter ved å kombinere UV-bestråling og klorering/kloraminering

Nytt fra NTNU

Karakterisering av vegforurenset slam

Bokanmeldelser: Sharing Water

Klassifisering av økologisk tilstand pga fysiske inngrep i elver og innsjøer – om hydromorfologiske endringer og Vanndirektivet

For sikkerhets skyld! Våre viktigste vannforsyningsutfordringer

Nytt fra EWA

Kraftgrunnlag eller miljøgrunnlag? Hven «eier» den økning i tilsiget som skjer som en hydrologisk konsekvens av klimaendringene?

De blå-grønne, rekreative oaser

Discrepancies between conductivity and pH values measured in acid humic waters – How can this published data be explained?

Vannforsyning og avløpsforhold i Bergenshalvøya

Norsk avløpsslam er trygt som gjødsel og jordforbedringsmiddel – men kampen mot miljøgifter fortsetter!

Vann for 40 år siden