Vann på Nett

Vannledninger

Overordnet planlegging av vannledningsfornyelse. Rehabiliteringsplan for vannledningsnettet i Oslo 2015-2030

Erfaringer med senking av trykket om natten i Trondheim sentrum

Statistical models for structural reliability analysis of water mains

Biofilmdannelse i VAVs ledningsnett med nye Oset vannbehandlingsanlegg

Frostskader på drikkevannsledninger

VANNdring i Gamle Fredrikstad – Gamlebyen

Vannlekkasjer og feil på nyanlegg – Har vi råd til det?

Erfaringer og tiltak utført ved Larvik vannverk for å gi godt vann til næringsmiddelvirksomhetene

Vannkvalitetsendringer i distribusjonssystemet for drikkevann – hvilke endringer kan skje og hvilke muligheter har vi for å overvåke disse?

Tid for fornyelse

Påvirkning av metalliske materialer på drikkevannet

Bærekraftig rehabilitering av vann- og avløpsnettet

Fornyelse av vannledningsnettet – Variasjoner og trender

Sonevis indikatoranalyse for Trondheim vannledningsnett

Building a GIS-based Decision Support System for Water Network Rehabilitation Planning in Oslo VAV

Pipescanner, verktøy for måling av godstykkelse i vannledninger

Dimensioning of Sewerage and Drainage Systems in the Nordic Countries

Lekkasjekontroll i Trondheim – Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? – Lekkasjer og vannkvalitet

Hvilke forhold har betydning for biofilmdannelse i drikkevannsledninger?

Kobberkorrosjon og vannkvalitet – Hvilken vannkvalitet/korrosjonskontroll ønsker vi?

Jernkorrosjon i drikkevannsledninger – betydningen for korrosjonen av vannhastighet og vannbehandling for fjerning av NOM

Feltundersøgelser af afsmitning fra vandforsyningernes plastrør til drikkevand

Kan overgangen fra kobber- til plastledninger i innendørs drikkevannsinstallasjoner gi utilsiktede negative effekter?

Vannledningsnettet i Norge – På bedringens vei?

Måling av potensialet for biologisk vekst i drikkevannsledninger

Opportunistiske patogene bakterier i drikkevannsledninger

Membranfiltrering og begroingspotensiale i ledningsnettet

Naturlig biofilm i vannledning – en mulig kilde til lukepisoder på drikkevannsforsyningen

Eksempler på forurensning via innsug på ledningsnettet

Oppkast- og diarésykdom som følge av trykkløst vannledningsnett