Vann på Nett

Vannkraft og reguleringssaker

VANN for 40 år siden

Methods for Integrating the Environmental and Social Concerns in Hydropower Development in Developing Countries

Vannkraften skal tilhøre fellesskapet

Erfaringer og spørsmål ved forberedelser for vilkårsrevisjon gjeldende Aurareguleringene i Lesja, Nesset og Sunndal kommuner

Bygg kraftverkene på rett plass!

Småkraft: undervurdert miljøenergi eller laveffektiv miljøtrussel

Metodiske utfordringer ved tiltaksanalyser innen rammedirektivet for vann

Vann og energiproduksjon

Framtidsperspektiver for vannbasert energiproduksjon fra naturvernernes ståsted

Hvordan har markedskreftene virket inn på vannkraftbransjens holdning til miljøspørsmål? Hva er planer og muligheter for vannkraftbransjen ved innføring av andre energibærere?

Elektrisitet og miljøpåvirkninger

Om minstevannføring – eksempel Sveits

Vannkraftressurser – Et miljøfortrinn for Norge

Ny eller ny-gammel kraft?

Friluftsliv, reiseliv og vassdrag – Effekter av Aurlandsutbyggingen.

Økonomisk kvantifisering ved vurdering av utbyggingsalternativer.

Nasjonal plan om forsterkninger av fiskebestander i norske vassdrag

Minstevannføring og manøvrering

Gasskraft – problemløser eller problemskaper?

Orientering om Programmet «Miljøvirkninger av vassdragsutbygging».

Forvaltningens behov for et styrket kompetansegrunnlag i vassdragsreguleringssaker

Fysisk beskrivende vassdragsmodell

NTNFs Program på miljøvirkning av vassdragsutbygging (MVU). Forsknings- og referansevassdrag (Forskref).

Etterundersøkelser i regulerte vassdrag

NTNFs forskningsprogram «Miljøvirkninger av vassdragsutbygging»

Prosjektet Fiskeforsterkningstiltak i norske vassdrag.

Konsekvenser av vannkraftutbygging for friluftsliv og reiseliv. Ulike metoder for konsekvensvurdering

Prosjekt Fleksibel manøvrering og variabel minstevannføring

Samlet Plan for gjenværende vassdrag fra et metodisk synspunkt

Økonomiske metoder for måling av miljøkonsekvenser i vassdragsreguleringer