Vann på Nett

Vannforsyning

Nytt fra Folkehelseinstituttet. Oppdatert veileder i vannforsyning på offshoreinnretninger

Sentral beredskapsstøtte for vannverk – Hvilken nytte har vi av det? Synspunkter på behovet for en sentral beredskapsstøtteenhet fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune

Konsekvenser av svikt i vannforsyningen

Vannforbruk i husholdninger. En erfaringsinnhenting

Nytt fra Folkehelseinstituttet: Plantevernmidler i drikkevann – en helserisiko? Noen helsemessige vurderinger opphører ved Folkehelseinstituttet

Hva gjør regjeringen for å hindre at vi blir syke av drikkevannet?

Grunnvannsforsyning fra løsmasser som hygienisk barriere – styrker og svakheter i et klima i endring

Forventede effekter av klimaendringer på vannforsyningssystemet, fra nedbørfelt til tappekran. Finnes det metoder for å tilpasse seg?

Fornyelse av VA-nettet i 2013

Vil klimaendringene øke sannsynligheten for vannbåren sykdom? Scenarier for fremtiden

Hvordan løser kommunene klimautfordringene? Praktiske erfaringer fra oppgradering av vannbehandlingen ved VIVA

Biofilmdannelse i VAVs ledningsnett med nye Oset vannbehandlingsanlegg

Eksempler på forurensningsepisoder relatert til bruk av råsprengte tunneler, haller og høydebasseng

Norwegian drinking water supply systems and risk management: guidelines, directves and microbial risk assessment

Frostskader på drikkevannsledninger

Vannkvalitetsproblemer og modellering av vannkvalitet i ledningsnett

Spesifikt vannforbruk i Sydskogen – Røyken 1981 og 2010

Status for vannforsyningen i Norge, nasjonale mål og forskningsutfordringer

Creating an enabling framework for sustainable and affordable water services

Nytt fra Folkehelseinstituttet: Norsk drikkevannskvalitet 2004-2010

Små vannbehandlingsanlegg gir bedre vannforsyning i India og Kina

Tilstanden på ledningsnettet i Norge, RIFs State of the Nation-rapport

Fremmedvann – Et stort problem for norske ledningsnett og renseanlegg

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 – CA- og Mg-salt og CO2 til handsaming av drikkevatn

Bruk av sjøvann i sjømatindustrien. Spesielle utfordringer i forhold til krav, tilgjengelighet, hygieniske barrierer, mattrygghet

Bladet fra munnen: Bråstopp?

Vannkvalitetsendringer i distribusjonssystemet for drikkevann – hvilke endringer kan skje og hvilke muligheter har vi for å overvåke disse?

Ansvaret for å levere nok vann under alle forhold

Reservevannsprosjektet i nedre Glomma-regionen

Sikkerhet i vannforsyningen – en selvfølge? Be prepared to water safety plans