Vann på Nett

Vannforsyning

Nytt fra Folkehelseinstituttet. Oppdatert veileder i vannforsyning på offshoreinnretninger

Sentral beredskapsstøtte for vannverk – Hvilken nytte har vi av det? Synspunkter på behovet for en sentral beredskapsstøtteenhet fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune

Konsekvenser av svikt i vannforsyningen

Vannforbruk i husholdninger. En erfaringsinnhenting

Nytt fra Folkehelseinstituttet: Plantevernmidler i drikkevann – en helserisiko? Noen helsemessige vurderinger opphører ved Folkehelseinstituttet

Hva gjør regjeringen for å hindre at vi blir syke av drikkevannet?

Vil klimaendringene øke sannsynligheten for vannbåren sykdom? Scenarier for fremtiden

Hvordan løser kommunene klimautfordringene? Praktiske erfaringer fra oppgradering av vannbehandlingen ved VIVA

Grunnvannsforsyning fra løsmasser som hygienisk barriere – styrker og svakheter i et klima i endring

Forventede effekter av klimaendringer på vannforsyningssystemet, fra nedbørfelt til tappekran. Finnes det metoder for å tilpasse seg?

Fornyelse av VA-nettet i 2013

Biofilmdannelse i VAVs ledningsnett med nye Oset vannbehandlingsanlegg

Eksempler på forurensningsepisoder relatert til bruk av råsprengte tunneler, haller og høydebasseng

Norwegian drinking water supply systems and risk management: guidelines, directves and microbial risk assessment

Frostskader på drikkevannsledninger

Vannkvalitetsproblemer og modellering av vannkvalitet i ledningsnett

Spesifikt vannforbruk i Sydskogen – Røyken 1981 og 2010

Status for vannforsyningen i Norge, nasjonale mål og forskningsutfordringer

Creating an enabling framework for sustainable and affordable water services

Nytt fra Folkehelseinstituttet: Norsk drikkevannskvalitet 2004-2010

Små vannbehandlingsanlegg gir bedre vannforsyning i India og Kina

Tilstanden på ledningsnettet i Norge, RIFs State of the Nation-rapport

Fremmedvann – Et stort problem for norske ledningsnett og renseanlegg

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 – CA- og Mg-salt og CO2 til handsaming av drikkevatn

Ansvaret for å levere nok vann under alle forhold

Reservevannsprosjektet i nedre Glomma-regionen

Sikkerhet i vannforsyningen – en selvfølge? Be prepared to water safety plans

Råd for utvelgelse av representative prøvepunkter i vannforsyningssystem

VANN for 40 år siden

Vannforsyningen i Skottland 2010. Likheter og forskjeller fra Norge