Vann på Nett

Vannforskriften

Leder

Vannforskriften i regulerte vassdrag. Erfaringer fra Mjøsa vannområde.

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Hvordan vurdere nytte og kostnader ved miljømål for byvassdrag

Vannforskriften og norsk vannkraftproduksjon. Kan miljødesign og funksjonsmål gi bedre planprosesser?

Restaurering og grønnsoneplaner rundt Storvannet i Hammerfest kommune

Utprøving av et GIS-basert planleggingsverktøy i vannområdeforvaltningen

Basisovervåking i ferskvann iht. vannforskriften – forslag til nettverk av vannforekomster og noen erfaringer så langt

Erfaringer fra Borregaard med vannforskriften

Erfaringer fra kommune-Norge med vannforskriften

Betydningen av vannføring i bekker og elver for vurdering av vannkvalitet

Overvåking av fiskesamfunn i store vassdrag etter Vannforskriften

Norsk vannmiljø i en europeisk ramme

Mjøsa – Samarbeid satt i system

Indekser til vurdering av økologisk status i marine vannforekomster – Biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselement

Vanndirektivet – kystvann. Hvordan evaluere vannkvalitet

Holder fisketrappene mål i forhold til Vannforskriften?

Pilotstudie om helhetlig vannforvaltning

Biotilgjengelighet av fosfor fra jordbruksavrenning – kunnskapsstatus

Vann – naturens blodårer

Bruk av eldre fiskedata i arbeidet med Vanndirektivet: Et pragmatisk forslag

Økonomiske aspekter ved gjennomføring av vanndirektivet – eksempler fra Sørum kommune

Vurdering av overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker. Eksempler fra jordbruksvassdrag på Østlandet

Verdsetting av nytten ved å oppnå god vannkvalitet i innsjøer

CONFIRM: en metodikk som gir sikrere klassifisering av marint miljø og eutrofi

Klassifisering av økologisk tilstand pga fysiske inngrep i elver og innsjøer – om hydromorfologiske endringer og Vanndirektivet

Landbrukets oppfølging av EUs Vanndirektiv

Økologiske vannkvalitetsmål i ferskvann – Forslag til nytt klassifiseringssystem for bunndyr

Regnvannsoverløp i fokus. Dagens tilstand, vanndirektivets mål og klimaendringer gjør det nødvendig

Et skritt frem og to tilbake?