Vann på Nett

Vannforskriften

Leder

Vannforskriften i regulerte vassdrag. Erfaringer fra Mjøsa vannområde.

Hvordan vurdere nytte og kostnader ved miljømål for byvassdrag

Vannforskriften og norsk vannkraftproduksjon. Kan miljødesign og funksjonsmål gi bedre planprosesser?

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Restaurering og grønnsoneplaner rundt Storvannet i Hammerfest kommune

Utprøving av et GIS-basert planleggingsverktøy i vannområdeforvaltningen

Basisovervåking i ferskvann iht. vannforskriften – forslag til nettverk av vannforekomster og noen erfaringer så langt

Erfaringer fra Borregaard med vannforskriften

Erfaringer fra kommune-Norge med vannforskriften

Betydningen av vannføring i bekker og elver for vurdering av vannkvalitet

Overvåking av fiskesamfunn i store vassdrag etter Vannforskriften

Norsk vannmiljø i en europeisk ramme

Mjøsa – Samarbeid satt i system

Indekser til vurdering av økologisk status i marine vannforekomster – Biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselement

Vanndirektivet – kystvann. Hvordan evaluere vannkvalitet

Pilotstudie om helhetlig vannforvaltning

Biotilgjengelighet av fosfor fra jordbruksavrenning – kunnskapsstatus

Vann – naturens blodårer

Holder fisketrappene mål i forhold til Vannforskriften?

Bruk av eldre fiskedata i arbeidet med Vanndirektivet: Et pragmatisk forslag

Økonomiske aspekter ved gjennomføring av vanndirektivet – eksempler fra Sørum kommune

Vurdering av overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker. Eksempler fra jordbruksvassdrag på Østlandet

Verdsetting av nytten ved å oppnå god vannkvalitet i innsjøer

CONFIRM: en metodikk som gir sikrere klassifisering av marint miljø og eutrofi

Klassifisering av økologisk tilstand pga fysiske inngrep i elver og innsjøer – om hydromorfologiske endringer og Vanndirektivet

Landbrukets oppfølging av EUs Vanndirektiv

Et skritt frem og to tilbake?

Økologiske vannkvalitetsmål i ferskvann – Forslag til nytt klassifiseringssystem for bunndyr

Regnvannsoverløp i fokus. Dagens tilstand, vanndirektivets mål og klimaendringer gjør det nødvendig