Vann på Nett

Undersøkelser, modeller, metoder for vannforekomster/resipienter

A flood forecasting model for unregulated catchments based on Artificial Neural Networks: the October 2017 flood in Tovdal’s catchment

Analysekvalitet som forutsetning for pålitelige overvåkinngsdata

Kvikksølv i 155 norske elver (1993-1997). En analyseteknisk utfordring

Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann i ny utgave. Hva er nytt?

Krepsdyr- og bunndyrfaunaen i en rensepark på Jæren med syv fangdammer

Transport og spredningsmekanismer i nordlige havområder

Hovedflyplass Gardermoen – Innvirkning på vannkvaliteten i Romeriksvassdragene

Verdsetting av redusert forurensning til Nordsjøen

Nordsjøplanen – metoder for arbeidet og resultater

Tiltaksplan for Østersjøen

Näringsbelastningen på Finska Viken och möjligheterna att stoppa eutrofieringsutvecklingen

GIS i VA – felles datagrunnlag for planlegging og drift

Behov for miljøinformasjon – samordning

Behov for miljøinformasjon

Hvem trenger vanndata og hvem har økonomi til slike data?

Fortynning av kommunalt avløpsvann i resipient

Hvordan utføre en målrettet fysisk miljøkartlegging?

Vassdragssimulator

Miljødataprosjekter i MIK-programmet – Evaluering

Beregning av fosfortilførsler til en innsjø. Eksempelet Mjøsa

Bruk av modeller for kyststrømmer og fjordsirkulasjon for lokalisering av oppdrettsanlegg

Bruk av bunndyr og fisk for vurdering av vannkvalitet i Drammenselva

Bunnfaunaundersøkelser kan avsløre en fjords forurensningstilstand og ømfintlighet overfor belastningsendringer

Dyreplankton – en viktig kilde til informasjon ved innsjøundersøkelser

Er det behov for resipientundersøkelser?

NIVAs arbeid med utslipp til gode sjøresipienter

Verdsetting av ferskvannsfisk i Norge – To eksempler

Økonomisk verdsetting av laksefisket i Numedalslågen

Blåskjell som metallindikator

Vassdragsundersøkelser som ledd i kommunal saneringsplanlegging