Vann på Nett

Undersøkelser, modeller, metoder for vannforekomster/resipienter

A flood forecasting model for unregulated catchments based on Artificial Neural Networks: the October 2017 flood in Tovdal’s catchment

Analysekvalitet som forutsetning for pålitelige overvåkinngsdata

Kvikksølv i 155 norske elver (1993-1997). En analyseteknisk utfordring

Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann i ny utgave. Hva er nytt?

Krepsdyr- og bunndyrfaunaen i en rensepark på Jæren med syv fangdammer

Transport og spredningsmekanismer i nordlige havområder

Hovedflyplass Gardermoen – Innvirkning på vannkvaliteten i Romeriksvassdragene

Verdsetting av redusert forurensning til Nordsjøen

Nordsjøplanen – metoder for arbeidet og resultater

Tiltaksplan for Østersjøen

Näringsbelastningen på Finska Viken och möjligheterna att stoppa eutrofieringsutvecklingen

Fortynning av kommunalt avløpsvann i resipient

Hvordan utføre en målrettet fysisk miljøkartlegging?

Vassdragssimulator

Miljødataprosjekter i MIK-programmet – Evaluering

GIS i VA – felles datagrunnlag for planlegging og drift

Behov for miljøinformasjon – samordning

Behov for miljøinformasjon

Hvem trenger vanndata og hvem har økonomi til slike data?

Beregning av fosfortilførsler til en innsjø. Eksempelet Mjøsa

Bruk av modeller for kyststrømmer og fjordsirkulasjon for lokalisering av oppdrettsanlegg

Bunnfaunaundersøkelser kan avsløre en fjords forurensningstilstand og ømfintlighet overfor belastningsendringer

Bruk av bunndyr og fisk for vurdering av vannkvalitet i Drammenselva

Dyreplankton – en viktig kilde til informasjon ved innsjøundersøkelser

Verdsetting av ferskvannsfisk i Norge – To eksempler

Økonomisk verdsetting av laksefisket i Numedalslågen

Er det behov for resipientundersøkelser?

NIVAs arbeid med utslipp til gode sjøresipienter

Blåskjell som metallindikator

Vassdragsundersøkelser som ledd i kommunal saneringsplanlegging