Vann på Nett

Overvåking av vannforekomster/resipienter

Ny norsk standard for overvåking av makrovegetasjon i innsjøer (NS-EN 15460)

Vannovervåking ved et vegskille?

Genkunnskap gir nye muligheter for praktisk overvåkning og påvisning av mikroorganismer i vann

Kontroll- og overvåkningsprogram for vannhåndtering og vannressursene

Betydningen av referanseverdier innen overvåkingen av miljøgifter i vann

JAMP (Joint Assessment and Monitoring Programme). Resultater og muligheter

Miljøovervåking i nordområdene – noen eksempler

Blir formålene ved miljøgiftovervåkingen oppfylt?

Eksempler på ulike typer overvåking. Hvordan er den? – Hvordan kan den være?

Bruk av bunndyr som forurensningsindikatorer for organisk belastning ved elveovervåkning

Bruk av tang som overvåkningsparameter i indre Oslofjord

Overvåking av Akerselva

Overvåking av vannkvalitet i Glommavassdraget

Behov for miljøinformasjon – samordning

Behov for miljøinformasjon

Hvem trenger vanndata og hvem har økonomi til slike data?

Miljøovervåking fra fly

NTNF-prosjekt «Prøvenett for miljøovervåking»

Bruk av bunndyr i vassdragsovervåking

Overvåking av kloakkutslipps virkning

Eksempel på lokal EDB-behandling av data fra renseanlegg og vassdragsovervåking

Rapportering av overvåkingsresultater

Forurensningsmyndighetenes overvåking av vann og luft

Forslag til overvåkingsprogram for vassdrag og fjorder i Norge

En del faglige momenter ved overvåking av vannressurser

Lokale behov for overvåking av vannressursene

Overvåking av vannressurser – Faglige og organisatoriske perspektiver