Vann på Nett

Luftforurensning - sur nedbør

En historie om sur nedbør

Vann for 40 år siden

Forsuring av norsk overflatevann – status og trender

Forsuring i Norge: Overvåkingsprogrammet for langtransporterte luftforurensninger

Overvåking av langtransporterte forurensninger

Tålegrenser for forsuring av overflatevann – et nyttig begrep?

Forurenset nedbør – aktuelle og potensielle effekter på drikkevannets kvalitet

Skogskader i Norge

Noen resultater fra NIVAs forskning innen sur nedbør

Truer luftforurensningene vårt eksistensgrunnlag

Er Sørlandet et unntak fra vanlig ferskvannskjemi?

Betydningen av sur nedbør og sur jord i innsjøkjemi

SNSF-prosjektet: Erfaringer omkring vannkjemi

Tangbrenning – et omstridt forurensningsproblem i det 18. århundre

SNSF-prosjektet ved avslutning

Sur nedbør – sur jord – surt vann

Vannkvalitet og ferskvannsfisk

Forsuring av vassdrag, situasjonen i Bø og omegn

Avsyring av sure vassdrag

Praktiske erfaringer ved kalking av fiskevann

Spredning av luftforurensninger over store avstander

Transport av luftforurensninger over landegrensene

Hvor mye bundet nitrogen tilføres fra atmosfæren?

Sur nedbørs virkning på skog og fisk

En atmosfærisk modell for spredning og utfelling av svovelforbindelser over Vest-Europa

Forsuring av jordbunnen. Fysiske, kjemiske og biokjemiskeforhold

Sur nedbør vurdert fra et jordbrukssynspunkt

Virkninger av lokale SO2-kilder

Svenske og norske beregninger over virkningen av sur nedbør på skogproduksjon – samsvar og forskjeller

Forsurning av vassdrag i våre sydligste landsdeler