Vann på Nett

Limnologi

Navnet skjemmer ingen? Taksonomi, evolusjon og dilemmaer i forvaltning av fverskvannsfisk

Water chemistry and acidification recovery in Rogaland County

Diel and seasonal movements of the critically endangered European eel

Terskelfjerning og andre tiltak for å bedre vandringsforholdene for laksefisk

Overvåking av fiskesamfunn i store vassdrag etter Vannforskriften

Metodikk for skadevurdering av aurebestander som følge av introduksjon av fremmede fiskearter

Stor bestand av hornulke (Myoxocephalus quadricornis) i Mjøsas dypvannsområder; – bør arten fjernes fra den norske rødlista?

The survival of a small isolated brown trout population (Salmo trutta) in a harsh environment in the remote Lysedalen, Rogaland

Hva om Hunderørret var laks?

Langtidsutvikling av økologisk tilstand i vassdrag i Oslo basert på bunndyr og fisk, med vurdering av effekten på laks av klorutslippet i Akerselva våren 2011

De sårbare bekkene

A simple approach to calculate internal phosphorus loads in shallow lakes

Holder fisketrappene mål i forhold til Vannforskriften?

Effekter av små kraftverk på fisk

Sebramusling (Dreissena polymorpha) – en fremmed art med spredningspotensial

Enningdalsvassdraget – et norsk/svensk grensevassdrag med store forsuringsproblemer

Vandresnegl (Potamopyrgus antipodarum) – økologi, innvandringshistorie og problemkartlegging

Introdusert signalkreps og krepsepest i Norge – historikk, konsekvenser og tiltak

Rødgjellet solabbor – Lepomis gibbosus – en ny art i norske innsjøer

Verdsetting av nytten ved å oppnå god vannkvalitet i innsjøer