Vann på Nett

Industriutslipp

Automatisk overvåkning av tungmetaller i vann, avløp og i industriprosesser

Quo Vadis Oslofjord? – Et blikk gjennom krystallkulen

Avrenning av ammoniumnitrat fra uomsatt sprengstoff til vann – Giftvirkninger i resipient og renseløsninger

Tredner i tilførsler av næringsstoffer og metaller til norske kystområder 1990-2009

Ren kultur – forurenset natur?

New environmental impact assessment (EIA) tools of heavy metals in acid mine drainage (AMD) waters under development in Norwegian – South African research cooperation

Vannrensing – Raudbekken

Utfordringer ved nedlagt gruvedrift for en liten kommune

Erfaringer med kildesporing av tungmetaller i avløpsnettet

Forurensningssituasjonen ved nedlagte gruver

Kobling tiltaksplaner og forvaltningsplaner etter vannforvaltningsforskriften

BEST – beslutningsgrunnlag for tiltaksmetode tynnsjikttildekking

Ftalater: Egenskaper, omfang, human eksponering, toksisitet og forekomst i jord

PCB-innhold i sandfangmasser i Bergen – foreløpige resultater

DGT – nytt verktøy for å forutsi stress fra aluminium hos ørret

SCF og DGT – nye fraksjoneringsteknikker for metaller i vann

Avrenning av tungmetaller fra norske kisgruver. Effekter og transport ved utgangen av 2003

Binding av tungmetaller i sedimenter studert ved sekvensielle ekstraksjoner

Kontinuerlig tungmetallovervåking i Raubekken, Løkken Verk

Tilførsel av miljøgifter til Nordsjøen

Industripåslipp og konsekvenser for kommunale renseanlegg i lys av nye EU-krav. Eksempel på kommunalt anlegg med relativt mye industripåslipp

Naturlig tetting av lekkasjer inn i tunneler

Erfaringer med bruk av risikovurdering og TIE (toksisitetsidentifisering og evaluering) basert på økotoksdata og kjemisk informasjon

Bergverksindustriens miljøproblemer

Forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer – bergverksindstriens og bergindustrien sektoransvar

Arealbruk i Gruveområder. – Hvilke restriksjoner bør legges på arealbruk i kommuner med gamle gruveområder for å åunngå vannforurensningsproblem

Industri forurensning etter bergverksaktiviteten på Røros er en del industriminnet Røros Bergstad på UNESCOs Verdsarvliste

Forurensningssituasjonen i Folla-vassdragen

Våtmarksrensing av gruvevann. Erfaringer fra Titania og Kongens gruve på Røros

Opprydding i havner og forurensede fjorder – mobilisering av faglig innsats og samfunnsengasjement