Vann på Nett

Industriutslipp

Tungmetallavrenning fra kisgruver. Vannkjemi og transport. Bruk av overvåkingsdata i planlegging og kontroll av tiltak

Påslipp av industrielt avløpsvann med potensielt miljøskadelige stoffer til kommunalt ledningsnett

Frigjøring av tungmetaller og produksjon av sur avrenning ved oksidasjon av metallsulfid fra sulfidgruver

Gamle avfallssynder. Næringslivet trenger betingelser de kan stole på og basere sin planlegging på

Om HCR-prosessen og miljøteknologi

Livsløpsanalyser: Muligheter og begrensninger. Sett fra industrien

SFTs bruk og nytte av livsløpsanalyser (LCA)

Bruk av livsløpsanalyser i Hydro Aluminium

Hva gjør Hydro Aluminium med PAH-utslippene i dag og i morgen?

Miljøtiltak ved Skorovas Gruber

Undersökning och sanering av förurenad industrimark

Stabilisering/Solidifisering. Strategielement i miljøinnsatsen i Øst-Europa

Nordsjøavtalen og tiltak for å redusere næringssalter – hva skjer med norsk oppfølging framover?

Norske planer

Dagens krav til eksisterende industri. – Overholdes disse?

Forurensning ved lufthavner.Vannforurensende aktiviteter

Forurensning ved lufthavner. Forurensningsbegrensende tiltak – Hurum

Hvorfor forurenser gruvedrift?

Omfang av forurensning fra kisgruver

Spredning av gruveavgang og virkninger på bløtbunnsfauna ved Titania

Fordeler og ulemper ved sjødeponi kontra landdeponi. Eksempel fra Titania A/S

Titania A/S sitt syn på sine utslipp

Nordsjøen i søkelyset!

SFTs planer for annengenerasjonstiltak i industrien i Østfold

Renseplaner ved Kronos Titan A/S

Vannforurensningssituasjonen i Nedre Glomma og i kystområdene i Østfold

Hva bør gjøres med gruveforurensningene i Gaula og Glomma?

Utslipp fra Norsk Hydro Rafnes

Status og planer for Hydro Porsgrunn

Utslippssituasjonen til vann fra Union Bruk.