Vann på Nett

Forurensningstilførsler

Ytre Oslofjord – en kort oversikt over status før, nå og fremover

Betydning av spreddt avløp i jordbrukslandskapet

Ny dam i Storåna, Sandnes kommune

Forureningstilførsler fra veg og betydningen av å temme sandfang

Metode for å korrigere analyseresultater for tungmetall i ufiltrerte vannprøver for bakgrunnsnivå fra suspendert leire. Basert på prøvetaking i Søra og på Heggstadmoen 2011 og 2013

Rensing av forurenset bysnø – snøsmelteanlegget i Oslo

Utprøving av et GIS-basert planleggingsverktøy i vannområdeforvaltningen

Reduksjon i sur nedbør siden 70- og 80-tallet har ført til betydelig økning i fosforavrenning fra skog- og landbruksnedbørfelt til innsjøer i Sør-Norge

E18 Grimstad-Kristiansand gjennom sulfidholdige bergarter – syreproduksjon og effekter på avrenningsvann

Miljøgifter i overvann fra tette flater, renseanlegg og overløp – Case Indre Oslofjord

Avrenning av ammoniumnitrat fra uomsatt sprengstoff til vann – Giftvirkninger i resipient og renseløsninger

Tredner i tilførsler av næringsstoffer og metaller til norske kystområder 1990-2009

Vannkjemiske effekter av avsmelting fra et snødeponi

Kraftig gasslukt frå Kyllaren i Askvoll. Årsaker og tiltak

Ren kultur – forurenset natur?

Plantevernmidler i bekker og elver i jordbruksområder – resultater fra JOVA-programmet 1995-2010

Solutin for eutrophication of the lake Årungen by removal of sediments

Tunnelvaskevann – En kilde til vannforurensning

NYTT fra bioforsk: Tjue år med overvåking av tilførsler fra land til kyst

Småbåthavner – marinbiologiske aspekter

Hvordan skal båteiere og de som drifter marinaer/opplagsplasser håndtere nye krav til innsamling og oppbevaring av farlig avfall?

Helhetlig planlegging av miljøvennlige småbåthavner – et tverrfaglig CIENS-prosjekt

Norsk testing av teknologi for rensing av ballastvann

Vannrensing – Raudbekken

Regnvannsoverløp. Status, krav og dokumentasjon av utslipp

Jordbrukets nitrogen- og forforutslipp – status og trender

Hva legges til grunn for kommunens vurdering av badevannskvaliteten?

Kan «early warning»-systemer være til hjelp ved overvåking av våre badeplasser?

Bunnsedimentenes siste reis – dypvannsdeponeringen i indre Oslofjord?

Effekt av tildekking – fra opprydding av hot spots til tiltak i hele fjorder