Vann på Nett

Drikkevann

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsaming av drikkevatn

Bladet fra munnen: Kort om klimaendringer og drikkevann

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 – Ca- og Mg-salt og CO2 til handsaming av drikkevatn

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 –Ca – og Mg-salt og CO2 til handsaming av drikkevatn

Interesse i forurensing og beskyttelse av drikkevann hos innbyggere i Ski og Moss – kanskje også betalingsvilje?

Ny rapport om drikkevannshygiene

Short term leaching test for products in contact with drinking water – proposal of revised Pb leaching criteria for NKB test method

A study of water and sanitation in rural villages of Lamjung district, Nepal

Magnesium i drikkevannet – Kan rørhelse og folkehelse bli ett?

Magnesium i drikkevannet – Kan rørhelse og folkehelse bli ett?

Er vannbransjen klar for felles kompetanseløft?

Hva gjør regjeringen for å hindre at vi blir syke av drikkevannet?

Bakteriereduksjon gjennom behandlingstrinnene på Holsfjordanlegget og Aurevannsanlegget

Hvordan løser kommunene klimautfordringene? Praktiske erfaringer fra oppgradering av vannbehandlingen ved VIVA

Kan cyanobakterietoksiner i drikkevann føre til sykdommer som alzheimer og ALS?

Vil klimaendringene øke sannsynligheten for vannbåren sykdom? Scenarier for fremtiden

Biofilmdannelse i VAVs ledningsnett med nye Oset vannbehandlingsanlegg

Eksempler på forurensningsepisoder relatert til bruk av råsprengte tunneler, haller og høydebasseng

Hur kan GIS-modellering utgöra ett stöd för mikrobiell riskvärdering?

Risikovurderinger på drikkevannsområdet – hvordan kan disse benyttes av Mattilsynet?

Hvilke bergarter kan gi problemer med vannkvaliteten i råsprengte tunneler og bassenger?

Norwegian drinking water supply systems and risk management: guidelines, directves and microbial risk assessment

Frostskader på drikkevannsledninger

Spesifikt vannforbruk i Sydskogen – Røyken 1981 og 2010

Bruk av klor, UV og ozon for fjerning av cyanotoksiner i drikkevann – en vurdering av vannbehandlingens kapasitet i dag og i et fremtidig klima

Status for vannforsyningen i Norge, nasjonale mål og forskningsutfordringer

Hva finnes på innsiden av kranarmaturer?

Drikkevannsforskriftens hjemler til godkjenning og vurdering av materialer og kjemiske produkter i kontakt med drikkevann

Hva gjør kjøttprodusentene for å sikre rent drikkevann og hvorfor må de gjøre det?

Erfaringer og tiltak utført ved Larvik vannverk for å gi godt vann til næringsmiddelvirksomhetene