Vann på Nett

Drikkevann

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 –Ca – og Mg-salt og CO2 til handsaming av drikkevatn

Interesse i forurensing og beskyttelse av drikkevann hos innbyggere i Ski og Moss – kanskje også betalingsvilje?

Ny rapport om drikkevannshygiene

Short term leaching test for products in contact with drinking water – proposal of revised Pb leaching criteria for NKB test method

A study of water and sanitation in rural villages of Lamjung district, Nepal

Magnesium i drikkevannet – Kan rørhelse og folkehelse bli ett?

Magnesium i drikkevannet – Kan rørhelse og folkehelse bli ett?

Er vannbransjen klar for felles kompetanseløft?

Hva gjør regjeringen for å hindre at vi blir syke av drikkevannet?

Kan cyanobakterietoksiner i drikkevann føre til sykdommer som alzheimer og ALS?

Vil klimaendringene øke sannsynligheten for vannbåren sykdom? Scenarier for fremtiden

Bakteriereduksjon gjennom behandlingstrinnene på Holsfjordanlegget og Aurevannsanlegget

Hvordan løser kommunene klimautfordringene? Praktiske erfaringer fra oppgradering av vannbehandlingen ved VIVA

Biofilmdannelse i VAVs ledningsnett med nye Oset vannbehandlingsanlegg

Eksempler på forurensningsepisoder relatert til bruk av råsprengte tunneler, haller og høydebasseng

Hur kan GIS-modellering utgöra ett stöd för mikrobiell riskvärdering?

Risikovurderinger på drikkevannsområdet – hvordan kan disse benyttes av Mattilsynet?

Hvilke bergarter kan gi problemer med vannkvaliteten i råsprengte tunneler og bassenger?

Norwegian drinking water supply systems and risk management: guidelines, directves and microbial risk assessment

Frostskader på drikkevannsledninger

Spesifikt vannforbruk i Sydskogen – Røyken 1981 og 2010

Bruk av klor, UV og ozon for fjerning av cyanotoksiner i drikkevann – en vurdering av vannbehandlingens kapasitet i dag og i et fremtidig klima

Status for vannforsyningen i Norge, nasjonale mål og forskningsutfordringer

Hva finnes på innsiden av kranarmaturer?

Drikkevannsforskriftens hjemler til godkjenning og vurdering av materialer og kjemiske produkter i kontakt med drikkevann

Blir vi syke av drikkevannet? Hvordan kommunisere positive bakteriologiske funn eller turbid vann? Hvordan skal vannverkeier håndtere funn av uønskede forbindelser i drikkevannet?

Hva gjør kjøttprodusentene for å sikre rent drikkevann og hvorfor må de gjøre det?

Erfaringer og tiltak utført ved Larvik vannverk for å gi godt vann til næringsmiddelvirksomhetene

Matematiske strømnings- og spredningsmodeller – nyttig simuleringsverktøy ved vurdering av drikkevannskilders sårbarhet for mikrobiell forurensning

Vannkvalitetsendringer i distribusjonssystemet for drikkevann – hvilke endringer kan skje og hvilke muligheter har vi for å overvåke disse?