Vann på Nett

Drikkevann

Blir vi syke av drikkevannet? Hvordan kommunisere positive bakteriologiske funn eller turbid vann? Hvordan skal vannverkeier håndtere funn av uønskede forbindelser i drikkevannet?

Matematiske strømnings- og spredningsmodeller – nyttig simuleringsverktøy ved vurdering av drikkevannskilders sårbarhet for mikrobiell forurensning

Vannkvalitetsendringer i distribusjonssystemet for drikkevann – hvilke endringer kan skje og hvilke muligheter har vi for å overvåke disse?

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Hvilke krav bør stilles i anskaffelsesfasen?

Ansvaret for å levere nok vann under alle forhold

Reservevannsprosjektet i nedre Glomma-regionen

Klorering som hygienisk barriere – styrker og svakheter

Dokumentasjon av UV-anlegg som hygienisk barriere

Hygieniske barrierer i koaguleringsanlegg

Naturlige avsetninger som rensemedium. Hvilke mekanismer gjør at tilstrekkelig oppholdstid i umettet sone utgjør 2 hygieniske barrierer?

Desinfeksjon av drikkevann: en undersøkelse av mulige synergieffekter ved å kombinere UV-bestråling og klorering/kloraminering

Sonevis indikatoranalyse for Trondheim vannledningsnett

Modellering, en undervurdert metode for god utnyttelse av grunnvannsressursene?

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Koagulering/partikkelseparasjon

Sårbarhetsanalyse av vannverksinntak i Mjøsa ved bruk av matematiske strøm- og vannkvalitetsmodeller

UV-desinfeksjon av drikkevann

Hva lærte vi av kokehendelsen i Oslo høsten 2007

Drikkevannskvalitet i perioden 2004-2007