Vann på Nett

Analysemetodikk, laboratoriespørsmål

Riktige, spesifikke forurensningstall nødvendig for gjennomføring av funksjonsanalyser for avløpsnett

Vannrensing – Raudbekken

Verdi- og sårbarhetsanalyser i norske konsekvensanalyser

Laboratoriemarkedet i endring

Legemiddel og -metabolittar frå renseanlegg – eit aukande problem? Kva kjem ut, kven analyserer stoffa, kven har ansvaret?

Ringtester i kvalitetssikringssammenheng, historikk og videreføring

Ny drikkevannsforskrift – nye mikrobiologiske parametere og referansemetoder

Hvilke laboratorier kan benyttes nå og i fremtiden

Hvordan samordner tilsynsmyndighetene sitt virke?

SFTs bruk av økotoksikologiske tester

Norsk laboratorievirksomhet ved en korsvei?

Sammenligning av turbiditetsbestemmelser etter NS-ISO 7027 og den tidligere norske standard NS 4723

Økotoksikologisk testing av produsert vann fra offshorevirksomheten

Dagens norske laboratoriestruktur

Habilitetsproblemet – skille mellom forvaltning og forretningsmessig drift

Erfaringer fra endringer i svensk laboratoriestruktur

Bestemmelse av kadmium i vann og slam

Analyse av organisk stoff ved norske renseanlegg

Standardisering innen VA-sektoren – med eksempler fra arbeidet med VA-kjemikalier

Bedre kvalitet på måling av forurensningstransport i avløpsnettet

Hurtigmetode for kontroll av mikrobiell forurensning

Utvikling av analysemetodikk for Geosmin og 2-MIB

Suspensjoners synkehastighet. Metode for analyse av finfordelte partiklers synkehastighet i vann

Automatiske biotestanlegg for overvåking av drikkevannskvalitet

Organisk stoff i avløpsvann: TOC bør erstatte BOD ved utslippskontroll

Toksisitetstester med bakterier

Interkalibreringsforsøk for bakteriologiske drikkevannsundersøkelser

Kjemisk vannanalyse – et tallotteri?

Oversikt over helselaboratorienes engasjement i drikkevannskontrollen

Forurensningsmyndighetenes arbeid med laboratoriespørsmål