Vann på Nett

Akvakultur

Exploring novel DNA-based autonomous platform for marine water monitoring: Opportunities for petroleum and aquaculture industry

Reker i Indre Oslofjord – overvåking i perioden 2000-2014

Nytt fra NIVA: til kamp mot stillehavsøsteren

Nytt fra NIVA: blåskjell avslører byens helse

Assessment of a biofilm reactor coupled with membrane filtration for increased ammonia conversion, and reduced particle and nitrogen concentratin in marine recirculating aquacultur systems (RAS)

Membranfiltrering – aktuell teknologi som smittebariere mot Moritella viscosa i lukkede oppdrettssystemer

Lukkede oppdrettsanlegg i sjø – økt kunnskap er nødvendig

Betydning av vannmiljøet ved produksjon av laksefisk i lukkede systemer i sjø

Klimaregnskap – håndtering av slam fra settefiskanlegg

Nytt fra NIVA. Fortsatt kjønnsforstyrrede strandsnegler nær skipsverft

Nytt fra NIVA: Helt ny algebutikk

Overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø – teoretisk beregning av endret arealbehov

Kan oppdrett av røye bedre produksjonen av villfisk i det regulerte Røssvatn, Norges nest største innsjø?

Debatt: Dag Berge svarer Ketil Haarstad

En historie om sur nedbør

Marine økosystemtjenester i Barentshavet – Lofoten: Beskrivelse, vurdering og verdsetting

Fremmede arter – Katastrofe eller berikelse?

Råvannskvalitet i norske settefiskanlegg for laks relatert til vannkvalitetskrav i resirkuleringsanlegg

Metode for påvisning av smoltstatus hos Atlantisk laks

Nytt fra NIVA: Nyutviklet verktøy for risikovurdering forklarer spredning av PD-smitte mellom oppdrettslokaliteter

Norske VA-utbyggere bør ta hensyn til faren for invasjon av vandremuslingen, Dreissena polymorfa, i norske vassdrag?

Naturmangfold

Forutsetninger for optimalisering av systemer for transport av levende fisk i brønnbåt

Bruk av sjøvann i sjømatindustrien. Spesielle utfordringer i forhold til krav, tilgjengelighet, hygieniske barrierer, mattrygghet

Oppdrett til glede og bekymring

Oksygen i vann – hva er det beste for fisken?

Fra vann til blod

Nytt fra NIVA: Forsuring er en alvorlig trussel mot livet i havet

Kulturvern og vern av akvatisk miljø – konflikter eller felles mål?

Vannkvalitet i et kommersielt resirkuleringsanlegg for laks