Rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann

Redaksjonskomiteen for VANN går gjennom tidsskriftet når det foreligger og diskuterer seg frem til artikler komiteen samlet mener er eksempler på godt faglig forfatterskap. I VANN nr. 3 samlet komiteen seg om en artikkel om rensing av avrenning fra veier og tunneler.Forfatterne av artikkelen, Sondre Meland, Sissel Brit Ranneklev og Turid Hertel-Aas, innleder med å slå fast at veiavrenning og tunnelvaskevann inneholder en rekke stoffer som potensielt er skadelige for vannlevende organismer. Det er derfor ofte nødvendig å etablere rensetiltak for å beskytte vannforekomster som ligger nær veiene våre.

De tre forfatterne viser i artikkelen til forskningsprogrammet NORWAT som har presentert forslag om at tunnelvaskevann, som er svært forurenset og vanligvis inneholder såpe, må renses før utslipp til vannforekomst. Når det gjelder overflateavrenning fra veger presenterer det samme forskningsprogrammet en metodikk som kombinerer kriterier for en vannforekomsts sårbarhet for veiforurensning med en grovinndeling av trafikkmengde. Denne metodikken kan legges til grunn for å bestemme nødvendige rensetiltak. Beskrivelse av metodikken er hovedinnhold i artikkelen. Les artikkelen her >>

VANN nr. 3 i 2016 inneholder også en artikkel om Kristiania og senere Oslos avløpshistorie skrevet av Haakon Thaulow. Han starter i 1840, midt i en periode med kraftig befolkningsvekst i byen, fra snaut 9000 i år 1800 til 200 000 i år 1900. I 1843 ble det besluttet å bygge avløpskanaler i tre hovedgater, i form av kanaler murt i stein med trebunn. Thaulow beskriver etter dette utviklingen videre de kommende hundre år frem til 1950-tallet. Interessant og lesverdig mener redaksjonskomiteen.

Du finner begge artiklene øverst til høyre.