20.09.21 Fagtreff: Nytt vann i gamle byer

– forskning og nye muligheter

Norske byer opplever stadig oftere ekstremnedbør som flommer over gater og bygg. Hvordan kan byene tilpasse seg slik at vi unngår skader for hundretusen og millioner av kroner? Hvordan kan vi finansiere og organisere overvannshåndteringen, og hvordan kan innbyggerne involveres?

Økende fortetting, mer tettbygde strøk og stadig lavere sannsynlighet for å nå togradersmålet for global oppvarming fører til at mange byer må tilpasse seg hyppigere episoder med ekstremnedbør. I dette seminaret presenterer vi resultater fra forskningsprosjektet New Water Ways. Vi vil fokusere på de økonomiske aspektene ved, og innbyggerinvolvering i, overvannshåndtering. Blant annet vil vi vise hvordan overvannshåndtering gjennom grønne løsninger finansieres i andre land, og hvordan man kan kalkulere overvannsgebyr knyttet til avrenning ved hjelp av satellittdata. Erfaringer fra innbyggerinvolvering i overvannshåndtering vil bli presentert før vi avslutter med en paneldebatt om fremtidige utfordringer med urban overvannshåndtering.

Program

Se opptaket her