15.01.24 NBS – naturbaserte løsninger, grønne vs grå

Formålet med NBS er bærekraftig forvaltning og bruk av naturen for å takle samfunnsutfordringer. Dette inkluderer vannforurensning, klima i endring (flomdemping og tilpasning), vannsikkerhet, matsikkerhet, menneskers helse, sikring mot ras og tap av biologisk mangfold. Vår tids store utfordringer som klimaendringer, forurensing og tap av og biologisk mangfold er kriser som må sees i sammenheng. NBS løser ikke bare et isolert problem, men tilfører samtidig omgivelsene noe mer som er bra for mennesker og natur.

I Norge har NBS blitt benyttet som tiltak innen vannmiljø siden 1970-tallet. Aktivitetene omfatter i dag et mangfold av løsninger for å forbedre vannkvaliteten på avløp og avrenning ved å tilrettelegge for renseprosesser i bekker, vegetasjonssoner, dammer, våtmarker, jord og i grunnvannsmagasin. Fagtreffet presenterer aktuelle eksempler og det gis vurderinger NBS i forhold til annen miljøteknologi.

Møteleder: Anne-Grete Buseth Blankenberg, NIBIO/Norsk vannforening