Vann på Nett

2013

Klimaregnskap – håndtering av slam fra settefiskanlegg

VANN for 40 år siden. Hva skjer i Miljøverndepartementet?

Restaurering av Hæra naturreservat

Kan informasjon om bløtbunnssamfunn og modeller for geofysiske forhold gi heldekkende kart over naturtilstanden i norske kystvann?

Grønne vegetasjonsdekkede tak – framtidens urbane tak

Impact of rainfall on bathing water quality – a case study of Fiskevollbukta, Inner Oslofjord, Norway

Nytt fra NIVA. Ballastvannteknologi – endelig internasjonal avtale om felles testprosedyrer

Navnet skjemmer ingen? Taksonomi, evolusjon og dilemmaer i forvaltning av fverskvannsfisk

Nytt fra Folkehelseinstituttet

Eksempler på forurensningsepisoder relatert til bruk av råsprengte tunneler, haller og høydebasseng

Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt

Gresskledde vannveger i norsk klima

Metodikk for skadevurdering av aurebestander som følge av introduksjon av fremmede fiskearter

Nytt fra Bioforsk. Kalkulator for å beregne kost-effekt av jordbrukstiltak

Varegrinder foran turbininntak ved elvekraftverk; barrierer eller inngangsport for fisk?

Nytt fra NIVA. Fortsatt kjønnsforstyrrede strandsnegler nær skipsverft

IKT og sikkerhet i VA-sektoren: Hva kan gå galt?

Avrenning av ammoniumnitrat fra uomsatt sprengstoff til vann – Giftvirkninger i resipient og renseløsninger

Specifika belastningar – Några svenska erfarenheter

Vannkjemiske effekter av avsmelting fra et snødeponi

Nytt fra NTNU. NTNU-stipendiat Kim Paus tildelt pris

Forslag til dimensjonering og utforming av regnbed for norske forhold

Nytt fra Norsk Vann, Nye rapporter fra Norsk Vann Prosjekt

Målretting av miljøtiltakene

Membrane bioreactors (MBRs): Activated sludge filterability and full-scale MBR functioning

Sur nedbør og humus. En historie om HUMEX-prosjektet

Norwegian drinking water supply systems and risk management: guidelines, directves and microbial risk assessment

Betydningen av vannføring i bekker og elver for vurdering av vannkvalitet

Nytt fra Bioforsk. Langtidsovervåking av landbruksbekker 1992-2010

GIS finner flomveiene