Vann på Nett

2012

ROS-analyser av vannverk – Mattilsynets forventninger og erfaringer

Tunnelvaskevann – En kilde til vannforurensning

Nytt fra VAnnforsk

Analyse av klimatilpasningstiltak. En casestudie av overvannsnettet på Bogafjell i Sandnes kommune. Matergradsoppgave ved Inst. for matematiske realfag og teknologi UMB 2012

Hydrologisk testing av regnbed for bruk som LOD-tiltak i småhusbebyggelse

Nytt fra Folkehelseinstituttet

Vannkvalitetsproblemer og modellering av vannkvalitet i ledningsnett

Vurdering av metoder for overvåkning av hygienisk badevannskvalitet

Nytt fra NIVA: Ny NIVA-strategi mot 2020

Analyse av klimatilpasningstiltak. En casestudie i Veumdalen i Fredrikstad kommune. Mastergradsoppgave ved Inst. for matematiske realfag og teknologi UMB 2012

Holder fisketrappene mål i forhold til Vannforskriften?

Nytt fra Norsk Vann

Plantevernmidler i bekker og elver i jordbruksområder – resultater fra JOVA-programmet 1995-2010

Bruk av klor, UV og ozon for fjerning av cyanotoksiner i drikkevann – en vurdering av vannbehandlingens kapasitet i dag og i et fremtidig klima

Nytt fra EWA

Forslag til tiltak for å løse overvannsutfordringene i Veumfeltet, Fredrikstad. Mastergradsoppgave ved Inst. for matematiske realfag og teknologi UMB 2012

The status of Danube beluga sturgeon (Huso huso): Past, present and future

Nytt fra NTNU

Solutin for eutrophication of the lake Årungen by removal of sediments

Ny gruveverksemd? Reguleringsplan for utvinning av rutil i Engebøfjellet i Naustdal

Hva er vesentlige spørsmål i vannforvaltningen?

Undersøkelser av bunnfauna i forbindelse med rotenonbehandling av skoeelva i Nome kommune

Overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø – teoretisk beregning av endret arealbehov

Helserisiko knyttet ti lcyanobakterieoppblomstringer

Status for vannforsyningen i Norge, nasjonale mål og forskningsutfordringer

Bladet fra munnen. Vann er friluftsliv

New environmental impact assessment (EIA) tools of heavy metals in acid mine drainage (AMD) waters under development in Norwegian – South African research cooperation

Ny metode for estimering av ekstrem arealnedbør i Norge

Debatt: Dag Berge svarer Ketil Haarstad

Teknisk godkjenning av minirenseanlegg