Vann på Nett

2012

Riksrevisjonen vil ha likebehandling i Mattilsynet

Nytt fra DN: Genene gjør elvemuslingen mer sårbar

Pilotstudie om helhetlig vannforvaltning

Hva om Hunderørret var laks?

VANN for 40 år siden: Om EF, delte meninger og glattere rør

Helhetlig planlegging av miljøvennlige småbåthavner – et tverrfaglig CIENS-prosjekt

Bladet fra munnen: Veivann ved veiskille

Nytt fra Norsk Vann: Informasjon om VAnnforsk

Handlingsrom i lokal vassforvaltning: Skal ansvaret tilpassast ressursane – eller omvendt?

Biotilgjengelighet av fosfor fra jordbruksavrenning – kunnskapsstatus

NYTT fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsaming av drikkevatn

Drikkevannsforskriftens hjemler til godkjenning og vurdering av materialer og kjemiske produkter i kontakt med drikkevann

Flomfrekvensanalyse og flomvannlinjeberegninger for byvassdrag

Nytt fra NIVA: NIVAs strategiske satsinger

Etatsprogrammet NORWAT – Nordic Road Water

Langtidsutvikling av økologisk tilstand i vassdrag i Oslo basert på bunndyr og fisk, med vurdering av effekten på laks av klorutslippet i Akerselva våren 2011

NYTT fra Norsk Vann: Nye rapporter fra Norsk Vann Prosjekt

Norsk testing av teknologi for rensing av ballastvann

Kan oppdrett av røye bedre produksjonen av villfisk i det regulerte Røssvatn, Norges nest største innsjø?

Nytt fra Bioforsk: Ny bok om vann og klimaendringer. Grønn rikdom i det blå element

Kunnskapsstatus – veg og vannforurensning

De sårbare bekkene

NYTT fra VAnnforsk: FoU kan gå hånd i hånd med innkjøp i offentlig sektor

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg

Virkningen av økt nedbør, en følge av klimaendring, på avrenning av tarmbakterier og parasitter fra beiteområder

Nytt fra NTNU: Vellykket juletreff – Om overvannshåndtering

Nedgraving og restaurering av tjern og dammer

Vann – naturens blodårer

NYTT fra bioforsk: Tjue år med overvåking av tilførsler fra land til kyst

Vannlekkasjer og feil på nyanlegg – Har vi råd til det?