Vann på Nett

2005

Hva skjer med organiske miljøgifter i norske avløpsrenseanlegg? Resultater basert på kjemiske analyser

Effekten av skala og kriterier for inndeling i marine substrattyper

Langtidstrender i jordbrukspåvirkede bekker

Undersøkelser av vannforbruk i Østre Toten

Grenseoverskridende nedbørfelt – bortglemt i vannrammedirektivet?

Flaskevannets utvikling og status

Fugler som forurenser drikkevannskilder – Maridalsvannet i Oslo kommune

Hygieniske barrierer ved nye Oset vannrenseanlegg

Er flaskevann et miljøproblem?

Lange tidsserier – gull verdt for vannressursforvaltningen

Legemiddel og -metabolittar frå renseanlegg – eit aukande problem? Kva kjem ut, kven analyserer stoffa, kven har ansvaret?

«Kildekontroll og gjenbruk av ressurser» som eget programområde i NORVARs prosjektsystem

Desentrale avløpsløsninger – Avløpsrensingi filtersenger med forfiltre

Virkninger og klimaendringer på vassdrag og fjorder

Hva vet vi om økotoksikologiske effekter av «nye» organiske miljøgifter fra avløpsslam på terrestrisk miljø?

Kartlegging av marint biologisk mangfold i indre Oslofjord

Klimaendringer – endret avrenning fra jordbruksarealer – effekt på forurensning

Benchmarking av kommunale VA-tjenester. Erfaringer fra NORVARs benchmarkingprosjekt

Ny dimensjoneringspraksis for overvann – Veileder i overvannshåndtering fra NORVAR

Miljømål for Indre Oslofjord

Vannverksbransjens erfaringer med Mattilsynet i 2004. Synspunkter fra kommunene i Hedmark

Retensjon av fosfor i våtmarksfiltre og filterbedanlegg – sammenlikning av lettklinker og skjellsand som filtermateriale i laboratorietester

Flom i mindre tettsteder – eksempel fra Brårud i Nes kommune

Miljøutfordringer innen vannsektoren – er implementering av EUs vanndirektiv løsningen?

Vannverksbransjens erfaringer med Mattilsynet i 2004. Synspunkter fra kommuner i Telemark og Aust-Agder

Avløpsmodellering med bruk av gratis programvare. – Eksempler med SWMM 5.0 og fGIS

Åpne oervannsløsninger – erfaringer og anbefalinger

EUs vanndirektiv – trussel eller mulighet i lokal forvaltning?

Giardia-utbruddet i Bergen – Hva vi vet om parasittene og hvor de stammer fra?

DGT – nytt verktøy for å forutsi stress fra aluminium hos ørret