Vann på Nett

2005

«De 4 store» ferskvannsmuslingene i Oslo og Akershus

Naturlige og menneskeskapte flommer

Inaktivering av sporeformende bakterier i drikkevann og implikasjoner for framtidig desinfeksjonspraksis

Giardiaepidemien i Bergen – hva har den lært oss?

Sukkertaren langs Sørlandskysten forsvinner

Effekt av natriumsilikat på jernkorrosjon

Karakterisering og håndtering av slam fra silanlegg

Hvorfor blir ikke de jordbruksforurensede innsjøer bra?

Norsk vannforenings tidsskrift VANN er 40 år

PCB-innhold i sandfangmasser i Bergen – foreløpige resultater

Produksjon av biogass fra slam og organisk avfall – Effektivisering av utråtningsprosesser

Hva skjer med organiske miljøgifter i norske avløpsrenseanlegg? Resultater basert på kjemiske analyser

Effekten av skala og kriterier for inndeling i marine substrattyper

Langtidstrender i jordbrukspåvirkede bekker

Undersøkelser av vannforbruk i Østre Toten

Grenseoverskridende nedbørfelt – bortglemt i vannrammedirektivet?

Flaskevannets utvikling og status

Fugler som forurenser drikkevannskilder – Maridalsvannet i Oslo kommune

Hygieniske barrierer ved nye Oset vannrenseanlegg

Er flaskevann et miljøproblem?

Lange tidsserier – gull verdt for vannressursforvaltningen

Legemiddel og -metabolittar frå renseanlegg – eit aukande problem? Kva kjem ut, kven analyserer stoffa, kven har ansvaret?

«Kildekontroll og gjenbruk av ressurser» som eget programområde i NORVARs prosjektsystem

Desentrale avløpsløsninger – Avløpsrensingi filtersenger med forfiltre

Virkninger og klimaendringer på vassdrag og fjorder

Hva vet vi om økotoksikologiske effekter av «nye» organiske miljøgifter fra avløpsslam på terrestrisk miljø?

Kartlegging av marint biologisk mangfold i indre Oslofjord

Klimaendringer – endret avrenning fra jordbruksarealer – effekt på forurensning

Benchmarking av kommunale VA-tjenester. Erfaringer fra NORVARs benchmarkingprosjekt

Ny dimensjoneringspraksis for overvann – Veileder i overvannshåndtering fra NORVAR