Vann på Nett

2005

Kartlegging av marint biologisk mangfold i indre Oslofjord

Klimaendringer – endret avrenning fra jordbruksarealer – effekt på forurensning

Benchmarking av kommunale VA-tjenester. Erfaringer fra NORVARs benchmarkingprosjekt

Ny dimensjoneringspraksis for overvann – Veileder i overvannshåndtering fra NORVAR

Miljømål for Indre Oslofjord

Vannverksbransjens erfaringer med Mattilsynet i 2004. Synspunkter fra kommunene i Hedmark

Retensjon av fosfor i våtmarksfiltre og filterbedanlegg – sammenlikning av lettklinker og skjellsand som filtermateriale i laboratorietester

Flom i mindre tettsteder – eksempel fra Brårud i Nes kommune

Miljøutfordringer innen vannsektoren – er implementering av EUs vanndirektiv løsningen?

Vannverksbransjens erfaringer med Mattilsynet i 2004. Synspunkter fra kommuner i Telemark og Aust-Agder

Avløpsmodellering med bruk av gratis programvare. – Eksempler med SWMM 5.0 og fGIS

Åpne oervannsløsninger – erfaringer og anbefalinger

EUs vanndirektiv – trussel eller mulighet i lokal forvaltning?

Giardia-utbruddet i Bergen – Hva vi vet om parasittene og hvor de stammer fra?

DGT – nytt verktøy for å forutsi stress fra aluminium hos ørret

Hvordan hindre overbelastning av ledningsnettet og kjelleroversvømmelser? Eksempler på produkter

Hva kan gjøres for å bedre innsjøer som er påvirket av jordbruksforurensning?

Samarbeid og informasjon under Giardia-utbruddet i Bergen 2004

SCF og DGT – nye fraksjoneringsteknikker for metaller i vann

Utgjør Glitre en fullgod hygienisk barriere?

EUs rammedirektiv for vann – trussel eller mulighet for lokal forvaltning – en kommentar

Bruk av forholdstallet mellom konsentrasjonene av koliforme bakterier og coprostanol til å anslå sannsynlig kilde til fekal forurensning i vann

Vatn og planteproduksjon i jordbruket

Erfaringer og spørsmål ved forberedelser for vilkårsrevisjon gjeldende Aurareguleringene i Lesja, Nesset og Sunndal kommuner

EWA – Norsk Vannforenings brohode mot Europa gir muligheter for innsikt og påvirkning

EUs vanndirektiv – går implementeringen på skinner?

Renseparker – renseteknologiens Kinderegg?

Miljøovervåking er en lønnsom investering

Analyser på vannettet. En undersøkelse av prøvetakingsprogram

Forurensning av drikkevannet ved trykkløst nett