Vann på Nett

2004

EUs avløpsdirektiv – resipientvurderinger og rensekrav

Kontinuerlig tungmetallovervåking i Raubekken, Løkken Verk

Vannkvalitetsendringer – Utfordringer og tiltak, også med fokus på lukt og smak problematikk (Eksempler fra MOVAR)

Er konsekvensutredninger et egnet verktøy i gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann?

Biomarkører i miljøovervåkning

Årstidsvariasjoner i vannkvalitet og utfordringer mht behandling. Eksempler fra Aurevann

Utvikling av metodikk for valg av riktig beregningsmodell

Opportunistiske patogene bakterier i drikkevannsledninger

Vannkvalitetsendringer i Glomma. Bruk av online instrumenter ved Nedre Romerike Vannverk (NRV)

Vegetasjonssoner som tiltak mot avrenning av plantevernmidler og næringsstoffer i nedbørfelt

Hvordan kan vi vite om vannet vårt inneholder virus? Om påvisning av humanpatogene virus i vann

Pesticider i avrenning fra norske golfbaner

Funn av plantevernmidler i sigevann fra avfallsdeponier for kommunalt avfall

Ringtester i kvalitetssikringssammenheng, historikk og videreføring

Ny drikkevannsforvaltning fra 1.1.2004

Kommentar til: Utvikling av norsk vannsektor gjennom 40 år

Kommunal forvaltning ved opprydning i spredt bebyggelse

Recent Trends in Water Abstraction and Usage in the Former Soviet Union and Eastern Europe

Kommersialiseringen av drikkevannet

Tilførsel av miljøgifter til Nordsjøen

Ny NORVAR veiledning for Bygging og drift av drikkevannsbasseng

Utslipp av næringssalter til norske kystfarvnan: kilder og effekter

Vann-tro

Mulige følger ved klimaendringer for forurensningsutslipp fra avløpssystemer i tettsteder

Behov for økt politisk fokus på VA-ledningsnettet

Etikk og forskning

US Lease av vann- og avløpsanlegg. Asker kommunes erfaringer

Nordiske idéverksted om implementering av EUs Vanndirektiv i kystsonen

Vansjø – overgjødsling og giftige alger

Synspunkter fra Forum for Utvikling og Miljø på etikk og vann