Vann på Nett

1990

Drift og spredning av olje

Prioritering av vassdrag med sikte på miljøforbedrende tiltak

Membranteknikk for drikkevannsbehandling

Kjemisk dispergering av oljesøl til havs

Water Research Center – NIVAs sentrale FoU-partner i England

Privatiseringen av britiske vannselskap

Fremtidsbetraktninger om norsk oljevern

Om antibiotika innen fiskeoppdrett

Fjerning av nitrogen fra kommunalt avløpsvann i en integrert avdrivnings- og absorbsjonsprosess

Borekaks og boreslam fra petroleumsvirksomheten – Vannforurensning

Norske planer

Modell for alkalisering og korrosjonskontroll i vannforsyningsanlegg

Opprydding av landbruksforurensninger – Bondens eller samfunnets ansvar?

Dagens krav til eksisterende industri. – Overholdes disse?

Forurensning av jord og grunnvann – forurensningskilder, problemområder

Hva vil landbruksmyndighetene gjøre?

Kloakkrammeplanen i Drammen. Bakgrunn – utfordringer

Rettslige spørsmål knyttet til grunnvann

Lekkasjer på avløpsnettet er ikke problemet

Kloakkrammeplanen i Drammen. Ledningsanlegg – Bruk av ny teknologi

Utforming av en nasjonal plan for beskyttelse og bruk av grunnvann, GiN

Analyse av avløpssystemer gir viktig grunnlag for saneringsplanlegging. Eksempel fra kommunene Skien og Porsgrunn

Kloakkrammeplanen i Drammen. Solumstrand renseanlegg.

Globale miljøproblemer fører til store konsekvenser for vannressursene!

SFTs krav til avløpssystemet – Hvordan brukes de i praksis

Membranfiltrering sett i relasjon til konvensjonelle metoder

Tiltaksanalyse – hva er det?

Hurtigmetode for kontroll av mikrobiell forurensning

Tilstrekkelig drikkevann av god kvalitet – En realitet for norske forbrukere?

Kritisk vurdering av tiltaksanalyser og forslag til forbedringer