Vannprisen 2024 tildeles Bent Christen Braskerud

Vinneren av Vannprisen 2024 er kåret. Prisen i år går til Bent Christen Braskerud for hans mangeårige engasjement og nytenking innen overvannshåndtering.

Gjennom mange år har Bent vært en ledende stemme for å fremme overvannsfaget og testet og utviklet innovative løsninger, særlig anvendelig for urbane forhold.

Bent er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole med doktorgrad på tiltak mot landbruksforurensning. Han startet sin yrkeskarriere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), der han spesialiserte seg i utvikling av små våtmarker og fangdammer for å rense landbruksbekker fra ulike forurensningskilder. Senere fortsatte han sin forskerkarriere ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), der han begynte å utforske urbanhydrologi og utviklingen av lokale overvannstiltak. De siste ti årene har han vært ansatt i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Der har han aktivt arbeidet for å fremme god overvannshåndtering gjennom implementering av grønne tak, regnbed, permeable flater og trygge flomveier. Da har det vært særlig fokus på praktiske løsninger som er multifunksjonelle og tilfører verdi under ulike værforhold og årstider.

Han har gjennom hele sin karriere hatt tett samarbeid med ulike forskningsmiljøer og er svært ettertraktet for sin ekspertise i ulike prosjekter. Bent er en aktiv formidler og deler raust med sin egen kunnskap gjennom både vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler, faktaark og gjennom interne fagseminarer. I løpet av årene har han veiledet mange studenter og bidratt til å utdanne nye generasjoner med fagfolk innenfor feltet.

Bent er en pådriver for den framtidige helhetlige vannforvaltningen som Norge trenger for å møte store samfunnsutfordringer som klimaendring og tap av biomangfold. Han har et stort nettverk på tvers av organisasjoner, vannrelaterte fagfelt, praksis og forskning. Overvannshåndtering er et felt som berører mange fagområder. Han er tverrfaglig orientert og samarbeider gjerne med landskapsarkitekter, ingeniører, økonomer, samfunnsvitere, biologer mv. Samtidig er Bent god til å lytte til andres forslag og er åpen for nye ideer. I Oslo kommune, har han bidratt med praktiske råd og løsninger for håndtering av overvann til utbyggere på en positiv og konstruktiv måte.

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og den skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988 og blir i år delt ut for 35. gang.

Fra juryens begrunnelse:

«Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte

fagområder. Juryen mener at Bent Christen Braskerud har gjort en helt spesiell innsats gjennom mange år for å løfte fram overvannsfaget, spesielt knyttet til forskning, formidling, veiledning og utvikling av løsninger innen lokal overvannshåndtering i byområder.
Juryen har også lagt vekt på hans arbeid for å bygge nettverk på tvers av fagdisipliner for å få til fremtidsrettede og bærekraftige overvannsløsninger.»

«Braskerud er en meget dyktig fagperson. Den faglige kompetansen, sammen med hans nysgjerrighet og gode formidlingsevne, har bidratt til suksesshistorier og viktig utvikling av overvannsfaget gjennom mange år. Vi har vært heldige og hatt hans engasjement i styret i Norsk vannforening, og han bidrar fortsatt med artikler til VANN og andre gode innspill. Vi setter virkelig pris på den innsatsen han gjør for faget, og han er en god representant for vannbransjen. Gratulerer så mye med Vannprisen 2024!», sier Elisabeth Elgsæter, styreleder i Norsk vannforening.

«RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk gratulerer også Bent Christen Braskerud med Vannprisen, og vi verdsetter det arbeidet han gjør med å sette vann på dagsorden særlig gjennom arbeid med lokal overvannshåndtering og et fokus på klimatilpassing».

Bent limer tak på bod

Vannprisseminar

Det planlegges et seminar i forbindelse med utdeling av Vannprisen, med temaer som er knyttet til prisvinnerens fagområde. Seminaret avholdes onsdag 11.september 2024 i lokalene til VAV (Oslo kommune,

Vann- og avløpsetaten) i Herslebs gate 5. Program og foredragsholdere vil bli publisert på Vannforeningens og RIFs hjemmesider.